Webinar om roller og arbeidsflyt: presentasjoner, spørsmål og svar er tilgjengelig


13. desember 2021 ble det arrangert et webinar om roller og arbeidsflyt i den nye tjenesten NVA/CRIS som skal erstatte Brage og Cristin.

Det foreligger ikke opptak av webinaret, men de presentasjonene som ble gitt er nå tilgjengelige:

Skissene av nye funksjoner og brukergrensesnitt presentert i Mural er nettopp skisser, ikke gjengivelser av funksjoner og brukergrensesnitt som allerede finnes i den nye tjenesten. Formålet med å gi tilgang til skisser underveis er å vise hva det arbeides med i prosjektet, og å gi mulighet til å kommentere dette direkte. De samme skissene som ble vist ved webinaret er fortsatt tilgjengelige (via lenken ovenfor), men de er nå lukket for videre kommentering direkte inne i den enkelte skisse i Mural. (For å se på en av de detaljerte skissene, dobbeltklikk på miniatyrbildet under Oversikt over alle Muraler, se nederst til høyre.)

Deltakernes spørsmål under webinaret med svar fra arrangøren

Nr Spørsmål Svar

1

Kan vi hente ut statistikk over bruken i Counter5?

Nei, det er ikke støtte for dette i dag.

(Unit har fått en henvendelse fra UHR Bibliotek om bibliotekenes statistikkbehov hvor det også er henvist til Counter5-standarden og vil følge opp denne.)

2 Is it going to be possible to register patent publication in the new NVA/Cris? Yes.
3 Some researchers would like to have the possibility to register Conferences as an individual section, and be able to connect different publications related to this conference with this section.  Is this possible with NVA/Cris? A conference itself is not a result type, but you will be able to register a proceeeding or a book of abstracts. Then the individual publication or abstract, by linking this to the correct proceeding or book of abstracts.
You may also register a conference presentation (in the form of a lecture or a poster) as a separat record, and link this to the publication of the presentation (article/chapter/abstract)
4 Kan vi ha to redaktørar på same institusjon?

Ja.

(Institusjonen bestemmer sjølv antall redaktørar og legg  inn dei som skal ha denne rolla. Men systemet oppfattar at alle som har denne rolla er Redaktør ved institusjonen. Det er da viktig at dei som har rolla har ein god dialog seg i mellom.)

5 Kontroll av fulltekstdokumenter for tilgjengeliggjøring i vitenarkiv ligger hos Universitetsbiblioteket, og dette arbeidet er adskilt fra rollene superbrukere har i Cristin. Vi ønsker at det åpnes for flere roller i det nye systemet for å ivareta en slik ansvarsfordeling. Kontroll med metadata og godkjenning av poster til NVI-rapportering bør kunne holdes adskilt fra kontroll av fulltekstdokumenter, dette er to ulike oppgaver som krever ulik spesialkompetanse. Ut fra det som sies om roller her i dag, er en slik ansvars-/rollefordeling mulig i NVI?

Ja.

(Kontroll og godkjenning av filer som ligger i en registrering før publisering, og godkjenning av den samme registreringen for NVI-rapportering, vil skje i to separate arbeidsflyter.)

6 Ved registrering av ny artikkel, kan ikke filen lastes opp automatisk, når det foreligger en DOI? Det som pr. i dag kan importeres via en DOI er kun metadata, og kun de metadata tidsskrift/utgiver har registrert ved tildeling av DOI. (Det er et ønske å få på plass automatisk import av filer og lisens, i de tilfeller dette er mulig og lovlig. Noen utstedere av DOI inkluderer nok metadata til at dette er mulig å realisere, men omfanget er foreløpig lavt.)
7 Hvem er til slutt ansvarlig for at fil og lisens er korrekt opplastet, registrator, kurator, redaktør eller instutisjonen? Institusjon er ansvarlig for kvaliteten av egne registreringer, metadata og filer. Redaktør er den som ivaretar institusjonenes ansvar som utgiver av det institusjonens ansatte publiserer i NVA. Redaktør bestemmer arbeidsflyt for godkjenning av metadata og/eller fil og lisens - før publisering av en registrering. Institusjonen bestemmer hvem som kan registrere og hvem som skal ha ha rollene Redaktør og Kurator. Kurator kan redigere/godkjenne institusjonens registreringer.
8 Kan en person ha flere roller?

Ja.

(Rollene komplementerer hverandre. En bruker må ha rollen Registrator, dvs må ha logget på en første gang og fått opprettet en brukerprofil, for å kunne få tildelt rollene Redaktør eller Kurator. Det er nok hensiktsmessig for mange institusjoner at Redaktør også er Kurator.) 

9 Hvordan får man oversikt over de forskjellige lisens og avtaler? Dette spørsmålet kan forstås på flere måter.

NVA har støtte for bruk av alle CC-lisenser pluss en uspesifisert "Utgivers betingelser" som må velges i de tilfeller en utgiver har brukt sin egen spesielle lisens. Da henvises det til denne. Du finner detaljer om hva som ligger i de ulike lisensene i menyen hvor du angir lisens for en fil.

Hva som gjelder for en gitt publiseringskanal (tidsskrift, serie, utgiver) kan du finne i Kanalregisteret i form av lenker til DOAJ, SherpaRomeo og Unit-avtaler. Du finner lenke til valgt publiseringskanal i Kanalregisteret øverst i registreringsskjemaets side Filer og lisens.

Hva som gjelder for en bestemt artikkel står ofte i selve fila.

10 For artikkel m bidragsytere fra flere institusjoner:
a) Hvem skal registrere artikkelen?
b) Skal kurator i alle bidragsytende institusjoner godkjenne?
c) Filinnhold: Hva skjer hvis bidragsytende institusjoner har ulike krav til artikkelversjon?
a) Tjenesten vil ikke stenge/åpne for at bestemte brukere kan registrere en bestemt artikkel. Det kan være hensiktsmessig for institusjonene å etablere en praksis for fordeling av registreringsansvaret. Som et eksempel se anbefalingen i forslaget til NVI-rapportering i NVA som tar utgangspunkt i forslag fra medlemmer av NVA referansegruppe. Det vil dog være frivillig å følge en slik anbefaling, og det kan være grunner til å avvike fra den. F.eks. hvis den som i følge praksisen skulle besørget registrering unnlater å gjøre dette innen rimelig tid.
b) Som en følge av tilbakemeldingene til forslaget til NVI-rapportering i NVA, vil alle institusjoner som har en forfatter på en registrering måtte delta i godkjenningsrutinene. Med unntak for institusjoner som ikke rapporterer til NVI, forutsatt at det ikke er andre årsaker til at de må delta.
c) I utgangspunktet er det den som har opphavsretten som bestemmer hvilken versjon som kan gjøres tilgjengelig i et vitenarkiv og med hvilke betingelser. Det kan være at spørsmålet henviser til at noen institusjoner har en praksis med å legge ut publisert versjon med embargo heller enn akseptert versjon eller innsendt versjon med åpen tilgang. Den nye tjenesten har ikke mekanismer som kan sjekke/regulere ut fra praksis ved den enkelte institusjon. Dette er også et eksempel på et område hvor det kan være hensiktsmessig for institusjonene å etablere en felles praksis. En mulighet kan kanskje være å laste opp mer enn en versjon av artikkelen, med ulike bruksbetingelser.
11 NFR og EU krever at publikasjonen blir tilgjengelig. Vil felt for NFR/EU støtte også kreve at fil lastes opp? Eller gi melding til registrator at fil MÅ lastes opp? Det er foreløpig ikke definert et eget felt for å merke av finansiering fra NFR eller EU for å trigge en slik melding. Om en publikasjon er/blir assosiert til et prosjekt med finansiering fra NRF eller EU, kan vi legge til en melding om at det da er obligatorisk å laste opp fil.
(Foreløpig må du laste opp fil for å få publisert en ny registrering som er lagret i NVA, men dette vil bli endret. Det kan f.eks. være at det ikke finnes noen fil å laste opp, eller at den som har opphavsretten ikke tillater filopplasting.)
12 Planlegges  det å registrere patenter? Ja, det vil bli støtte for å registrere patent.
13 Hvis man finner ut at filen som publiseres er feil, kan den skiftes med den rette versjonen (for eks. til postprint eller preprint versjon i stedet for original utgivers versjon)? Ja.
14 Ligg det lenke til meir info om CC-lisensane i registreringsskjema? Ja.
15 Er det obligatorisk å legge til lisens, uansett materiale? Ja, når det lastes opp fil. 
16 Hva kan vi som ikke har Feide-pålogging gjøre foreløpig?
Kan vi be våre forskere skaffe seg en annen løsning? Skal vi bestille noe?
Orcid ID - må forskerne skaffe dette så fort som mulig for neste år?
Institusjoner som ikke bruker Feide kan foreløpig ikke ta i bruk NVA. Det vil være støtte for flere autentiseringsløsninger når NVA skal ta over for Cristin og Brage. (Men alle som i dag kan logge på Brage har en Feide-løsning som gjør at de også kan få tilgang til NVA Test).
Mange forskere har allerede fått en Orcid ID, f.eks. gjennom publisering i tidsskrift som bruker Orcid. De som mangler en Orcid ID kan gjerne oppfordres til å skaffe seg dette ved å registrere seg på https://orcid.org/ 
Ved første pålogging i NVA får du en oppfordring om å koble til din Orcid ID, med mulighet til å først skaffe deg dette hvis du ikke allerede har en Orcid ID. 
17 Vil det være mulig å få rangert listen over brukersaker/arbeidsoppgaver på ulike måter (f. eks. at man kan velge å rangere etter dato, alfabetisk, etter avdeling mm)? Ja.
18 Vet ikke om jeg hørte feil, men ble det nevnt at det er obligatorisk å legge ved fil ved registrering? For det vil vel fortsatt være publikasjoner som ikke er åpent tilgjengelig og man ikke har rettigheter til å oppbevare på noe vis? - Håper også søkemulighetene når det for eksempel kommer til land og/eller institusjonstilhørighet blir bedre enn den ""nye"" Cristin i dag. Foreløpig støtter den nye tjenesten først og fremst arkivfunksjonene, og du må nå laste opp en fil for å få publisert en ny registrering. Hvis fil mangler kan registreringen kun lagres som en kladd for senere ferdigstilling og publisering. 
Det vil bli mulig å publisere uten å laste opp fil. Det kan f. eks. være art det ikke finnes en fil å laste opp, eller at den som har opphavsretten ikke tillater dette, heller ikke med en embargoperiode.
19 Hvordan blir institusjonens avdelinger oppdatert i den nye systemet? Automatisk eller må vi forberede oss til det? NVA bygger videre på Cristins institusjonsregister. Utvidelser og rettinger må gjøres der. 
Prosjektet TILDE arbeider med å etablere en ny masterdatakilde for institusjon, som vil bygge på og videreføre eksisterende informasjon om institusjonene.

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter