Units vedtekter


Kunnskapsdepartementet fastsatte den 27. februar 2018 vedtektene for Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

§1 Formål
Virksomhetens navn er Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Virksomheten skal bidra til å realisere de til enhver tid gjeldende sektormålene for forskning og høyere utdanning. Virksomheten har ansvaret for nasjonal samordning og har et overordnet forvaltningsansvar på IKT-området. Virksomheten har myndighet til å treffe beslutninger innenfor sine hovedområder, jf. § 4.

§2 Organisering
Virksomheten er et forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet. Hovedkontoret ligger i Trondheim.

§ 3 Direktør
Virksomheten ledes av en direktør. Kunnskapsdepartementet ansetter direktøren på åremål for en periode på seks år med mulighet for forlengelse i seks år.

§ 4 Hovedoppgaver

  • Virksomheten skal iverksette og følge opp strategier og retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet og følge opp initiativer fra universitets- og høyskolesektoren og andre relevante aktører, f.eks. instituttsektoren og helsesektoren.
  • Virksomheten skal utføre porteføljestyring for koordinering og oppfølging av nasjonale utviklingsprosjekter og fellestjenester.
    Virksomheten skal utvikle og forvalte en felles IKT-arkitektur for harmonisering og standardisering av prosesser, data og tekniske grensesnitt i universitets- og høyskolesektoren, og bidra til samordning med andre relevante aktører.
  • Virksomheten skal samarbeide tett med infrastrukturselskap i tjenesteutvikling og forvaltning av overordnete strategier samt legge til rette for effektiv utnyttelse av felles kompetanse og ressurser.
  • Virksomheten skal levere fellestjenester for å ivareta både administrasjon av og gjennomføring av utdanning og forskning, og legge til rette for at forskning i flere sektorer sees i sammenheng.
  • Virksomheten skal levere bibliotekrelaterte fellestjenester for alle sektorer knyttet til høyere utdanning eller forskning, herunder også Nasjonalbiblioteket. Tjenestene skal så langt det er mulig være fritt tilgjengelige for hele befolkningen.
  • Virksomheten skal levere felles administrative systemer og tjenester til universitets- og høyskolesektoren.
  • Virksomheten skal sørge for database for rapportering av vitenskapelige publikasjoner til Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

§ 5 Brukermedvirkning
For å ivareta institusjonenes behov og interesser, skal det etableres hensiktsmessig og forpliktende brukerinvolvering som innebærer tydelig medvirkning både fra institusjonene i høyere utdanning og forskning og øvrige brukere av tjenestene, f.eks. innen helsesektoren.

§ 6 Økonomi
Virksomheten finansieres med årlig bevilgning over statsbudsjettet og brukerbetaling, med mindre annet bestemmes i budsjettprosessen og tildelingsbrev.

Virksomheten kan påta seg oppdrag finansiert av andre, når dette styrker virksomhetens primære formål.

§ 7 Rettigheter og plikter
Virksomheten eier sine produkter og rettigheter.

§ 8 Vedtektsendringer
Endringer i disse vedtektene fastsettes av Kunnskapsdepartementet.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter