Tjenester
Felles klagenemnd

Felles klagenemnd

Felles klagenemnd behandler klager på enkeltvedtak fattet med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 3-7 (8), § 4-7 til § 4-10 og § 7-9.
Leganto - pensumlistesystem

Leganto pensumlistesystem

Leganto er et verktøy for studenter, forelesere og bibliotekarer som sørger for mer helhetlige pensumlister, enklere opprettelse og vedlikehold av pensumlister og enklere tilgang til dokumentene som inngår i pensumlisten.
Rekrutteringssystem - JobbNorge

Rekrutteringssystem - JobbNorge

Rekrutteringssystem er et nettbasert saksbehandlingssystem for ledere og HR-medarbeidere ved rekruttering og ansettelser. Blant annet innehar tjenesten mulighet for utlysning av stillinger på nett og papir, behandling av søknader og kommunikasjon med søkerne.
Time-/romplanlegging

Time-/romplanleggingsverktøy

Ved hjelp av Sikts tjeneste Time-/romplanleggingsverktøy kan universiteter og høgskoler planlegge undervisning og eksamensgjennomføring på en effektiv og oversiktlig måte.
Plagiatkontroll - Urkund

Plagiatkontroll

Plagiatkontrolltjenesten fokuserer på nasjonalt samarbeid og koordinering av utvikling av verktøy som kontrollerer studentbesvarelser for fusk.
Digital eksamen

Digital eksamen

Digital eksamen er en tjeneste som fokuserer på nasjonalt samarbeid, standardisering av arbeidsprosesser og koordinering av utvikling av eksamenssystemene i rammeavtalene for digital eksamen.
Cristin

Cristin

Cristin (Current research information system in Norway) er eit nasjonalt forskingsinformasjonssystem.
Brage - åpent vitenarkiv

Brage - lokale vitenarkiv

Brage er en tjeneste for effektiv tilgjengeliggjøring av institusjonens forsknings- og studentarbeider. Det kan også brukes for å gi åpen tilgang til rapporter, datasett, filmer og annet materiale produsert ved institusjonen.