Samordna opptak


Samordna opptak ble opprettet i 1994 som et service- og koordineringsorgan for opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler. For mer informasjon, ta kontakt med Samordna opptak på https://www.samordnaopptak.no/info/kontakt/.

Fra 1. januar 2022 er ansvaret for forvaltning av Samordna opptak lagt til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. IT-systemene som brukes i det samordnede opptaket leveres fra Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.

Har du spørsmål om søknaden din? - Samordna opptak

Hva er det samordna opptaket?

Hovedprinsippet i det samordna opptaket er én søknad per person. En person/søker kan søke ti studier i prioritert rekkefølge. En søker får tilbud om studieplass på sitt høyeste prioriterte studieønske hvor søkeren er kvalifisert, og har nok poeng til en studieplass i konkurranse med andre søkere.

Hver søker tildeles en hovedsaksbehandler. Hovedsaksbehandler er som regel lærestedet for studiet på førsteprioriteten. Fra saksbehandler får en søker poengtall og kvalifiserings-statuskoder basert på den bakgrunnen og kvalifikasjonen søker har, og hvilke studier søker har søkt.

Se oversikten over universitetene og høgskolene som er med i det samordna opptaket.

Bakgrunnen for samordningen

Samordna opptak (SO) ble opprettet i 1994 av Utdannings- og forskningsdepartementet (nå Kunnskapsdepartementet).

Før samordningen startet var det ulike regler, rangeringsmåter og rutiner for opptak til hver enkelt høgskole og universitet. Søkerne måtte sende en søknad til hvert lærested de var interessert i, og alle ble saksbehandlet på alle stedene. De søkerne som hadde de høyeste poengsummene fikk ofte mange tilbud, og alle var ikke like flink til å takke nei til studiene de ikke ville begynne på. Ved studiestart sto derfor mange studieplasser tomme, og etterfylling av studieplasser pågikk langt utover høsten.

Målene med Samordna opptak-prosjektet var å få oversikt over søkere til høyere utdanning, og å sørge for at studentene raskere fikk tilbud om studieplass. Innføringen av saksbehandling for hverandre, hvor hver søker bare ble saksbehandlet en gang, førte også til en betydelig effektivisering av det administrative arbeidet på lærestedene.

Mer om Samordna opptak

Historikk

 • 1991 og 1992: Samordna opptak hadde ansvar for innsamling av statistikk om opptaket.
 • 1993 og 1994: SO gjennomførte to pilotprosjekter, samordning av opptaket til treårig ingeniørutdanning og samordning av opptaket til sykepleierutdanning. Samtidig fortsatte SO å samle inn statistikk fra alle lærestedene.
 • 1994: 98 regionale høgskoler ble slått sammen til 26 nye statlige høgskoler, de fleste ble samlet fylkesvis.
 • 1995: Opptaket til de aller fleste statlige og private høgskolene ble samordnet for første gang, med felles informasjon (Søkeravisa), felles søknadsskjema og felles opptak. Universitetene og de vitenskapelige høgskolene hadde fortsatt sine egne opptak.
 • 1996: Universitetene og de vitenskapelige høgskolene kom med i det samordna opptaket.
 • 1999: I november kjørte SO et pilotprosjekt med nettsøknad for sykepleieropptaket med studiestart i januar.
 • 1999: Den første innsamlingen av elektroniske vitnemål fra videregående skole til den nasjonale vitnemålsdatabasen startet.
 • 2000: I opptaket til høstsemesteret registrerte rundt 20 % av søkerne søknaden sin på nett.
 • 2003: Samordna opptak ble tildelt IT-prisen Rosings eNorge-pris. Juryens begrunnelse var: "Årets vinner har jobbet i det stille i mange år uten særlig oppmerksomhet. Mens nett-tjenesten er utviklet over noen år i takt med endringer i flere aktuelle regelverk, har de sikret store besparelser, presis informasjon og bedre samordning for det offentlige. Ikke minst er det utviklet en god løsning for nesten 90.000 årlige brukere. Vinneren er et foregangseksempel for alle som vil løfte eNorge videre."
 • 2004: Tallet på søkere på nett var steget til rundt 85 %.
 • 2005: Tallet på søkere på nett var steget til nesten 92 %.
 • 2008: Fra og med 2008 har søknad på nett vært eneste mulighet til å søke. 
 • 2010: Det ble obligatorisk å bruke MinID/ID-porten til å logge inn. Det førte også til at søkerne fikk se sine elektroniske vitnemål når de søkte, og ikke trengte å sende inn en papirkopi av vitnemålet sitt.
 • 2011: Søkere som har logget seg inn med MinID og har elektronisk vitnemål, har fått beskjed via fargekoder i nettsøknaden hvorvidt de er kvalifiserte eller ikke til studiene de har søkt.
 • 2014: Samordna opptak (SO) og Felles studentsystem (FS) ble slått sammen til et felles tjenestesenter på det studieadministrative området. Det nye tjenestesenteret fikk navnet Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT).
 • 2016: En ny søkerportal gjennom SO ble satt i produksjon. Den nye søkerportalen la blant annet til rette for at søkere nå kan laste opp dokumentene sine til behandling direkte i søknaden og slipper og sende inn dokumentasjon per post. 
 • 2017: FSAT og CRIStin ble slått sammen. Den nye organisasjonen fikk navnet CERES - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier.
 • 2018: I januar ble BIBSYS, CERES og deler av UNINETT samlet i et nytt tjenesteorgan for forskning og høyere utdanning. 11. mai samme år fikk det nye tjenesteorganet navnet Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
 • 2020: Samordnet opptak til fagskoler gjennom Samordna opptak for første gang.

Kontaktinformasjon

For søkere

Telefon: 21 49 56 09

Se Samordna opptak sine nettsider for åpningstider på telefonhenvendelser.

E-post: sokerinfo@samordnaopptak.no

Kontaktinformasjon for media


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter