Panopto


Tjenesten tilrettelegger for nasjonal koordinering og samarbeid om opptak, redigering og distribusjon av video i undervisning. Tjenesten det samarbeides om er en skybasert leveranse av VMS fra Panopto.

(Siden er under utarbeidelse. Endringer kan komme.)

Kort om tjenesten 

Tjenesten ble etablert ved Unit i 2021. 

Institusjonene inngår avtale med Sikt om bruk av Panopto.

Beskrivelse av tjenesten 

Tjenesten er en del av arbeidet til fellesskapets beste på området undervisningstjenester. Tjenesten forvaltes av Sikt gjennom å koordinere institusjonenes innsats for økt kvalitet i høyere utdanning, tilrettelegge for samarbeid, samt bidra til gevinstrealisering for deltakende læresteder og sektoren som helhet.  

Tjenesten inkluderer følgende: 

  • Forvaltning i tråd med Sikts retningslinjer.  
  • Felles anskaffelse av Panopto 
  • Felles risiko- og sikkerhetsvurdering av systemet og støttetjenester. 
  • Oppfølging av leveranser fra leverandør i tråd med avtalen. 
  • Organisering av møtearenaer for sektoren for erfaringsutveksling o.l. 
  • Representasjon i relevante fora. 
  • Nasjonal koordinering av utvikling av integrasjoner og drift. 
  • Utvikling og drift av integrasjoner ved Sikt (med læringsplattformer o.l.). 
  • Samarbeid om anbefaling/spesifisering av opptakere til ulike formål

 Databehandling, personvern, sikkerhet  

Behandling av personopplysninger er beskrevet i databehandleravtaler inngått mellom leverandøren og institusjoner som har inngått avtale med Sikt om bruk av tjenesten.  

Organisering og styring

Finansiering/budsjettmodell/kostnad

Tjenesten Panopto er brukerfinansiert. Tjenesten finansieres av en årlig tjenesteavgift som faktureres uten mva fra Unit i første kvartal. 

Lisenskostnaden til leverandøren er regulert i SSA-L og faktureres separat.

Årlig tjenesteavgift fastsettes i samråd med tjenesterådet for undervisningstjenester og fordeles ut fra standard 30/70-kostnadsmodell for fellestjenester, med en fast andel og en andel basert på antall studenter. 

Hvem kan benytte tjenesten

Norske offentlige og private universiteter og høyskoler kan melde seg inn i tjenesten. Skjema for innmelding fås ved å kontakte tjenesteansvarlig på e-post.

Kontakt  

Tjenesteansvarlig: Vegard Moen, vegard.moen@sikt.no  

Brukerstøtte: Gis til medlemsinstitusjoner av leverandøren etter SSA-L-avtalen.

Studenter og ansatte må kontakte eget lærested for brukerstøtte.


For mer informasjon om støttetjenester fra Sikt, kontakt Sikt 

Tjenesten er underlagt Sikts Generelle tjeneste- og leveransebetingelser, med mindre noe annet fremgår av den enkelte tjenesteavtale. Dersom tjenesteavtalen dekker områder som er beskrevet i de generelle betingelsene, vil tjenesteavtalen gå foran de generelle betingelsene.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter