Faktura for tjenester 2022


Unit sendte i 1. november 2021 ut felles forhåndsvarsel av prissetting for tjenester i 2022. Vil du vite mer om prissetting av de ulike tjenestene kan du klikke på tjenestenavn i oversikten nedenfor.

Prissetting for 2022

Tjenester som forhåndsvarsles

Arbeidslivsportalen

Utrulling, forvaltning og drift av Arbeidslivsportalen er et spleiselag mellom 24 universiteter og høgskoler i Norge og Unit.  

I 2022 fortsetter arbeidet med å sette Arbeidslivsportalen i produksjon hos de 24 institusjonene. Arbeidet vil i all hovedsak handle om informasjonsarbeid, brukerstøtte, dialog og feilretting av eventuelle feil som måtte bli oppdaget i forbindelse med utrulling.  

Brukeravgift 

Fordelingsnøkkelen for kostnadene knyttet til forvaltning av Arbeidslivsportalen ble vedtatt på Digitaliseringsstyrets møte 29. april 2020. Modellen som legges til grunn er etter en fordeling 70/30, der 70 % beregnes etter antall registrerte studenter på profesjonsutdanningene innen lærer - og sykepleier, og 30 % beregnes etter totalt antall registrerte studenter (basert på et gjennomsnitt av antall studenter de to foregående semestrene). 

Driftskostnader 

Arbeidslivsportalen driftes som en offentlig skyløsning. Selve driftskostnaden består av to deler: En fast kostnad ved etablering og forvaltning av driftsmiljøet, og en variabel kostnad basert på lagringsvolum og trafikk. Den variable kostnaden er høyst usikker, og vil være avhengig av størrelse og utrulling av løsningen. 

Pris drift av skyløsning: 260.000*  

*Vi presiserer at summen oppgitt i kostnadsvarselet er basert på et foreløpig estimat. Når faktura sendes ut, vil den være basert på de faktiske utgiftene. 

Kontakt: Spørsmål om tjenesten kan rettes fs-sekretariat@unit.no  

BIBSYS-konsortiet   

BIBSYS-konsortiet er et samarbeid om gode og effektive fellesløsninger for bibliotektjenester. Konsortiets samlede kostnader fordeles på konsortiedeltakerne etter en kostnadsfordelingsmodell som hensyntar bruken av tjenestene og størrelse på institusjonene og danner grunnlag for beregning av årlig avgift. Etter vedtak i styret er budsjettet for 2021 (beregningsgrunnlaget) justert med 3% i forhold til 2021 til kr. 41 747 000,-.  Minsteavgiften er tilsvarende justert.    

Vi ber den enkelte institusjon melde tilbake dersom dere finner feil i parametere som er benyttet for beregning av årlig avgift.  

Eventuelle endringer eller spørsmål sendes til support@unit.no innen 20. november 2021.    

Vi gjør oppmerksom på at forhåndsvarslet årlig avgift ikke er endelig, og justeringer må påregnes ettersom årlig avgift for alle deltakere endres ved eventuelle endringer hos enkeltinstitusjoner. BIBSYS-konsortiet er medlem av den internasjonale brukergruppen av Ex Libris produkter (IGeLU), medlemsavgiften for 2021 er inkludert.   

Om BIBSYS-konsortiet   

Kontakt: support@unit.no

Bird - Forskningsdata 

Tjenesten Bird videreføres i Nasjonalt Vitenarkiv og vil ikke bli fakturert i 2022 da overførte midler er tilstrekkelig for drift og terminering.  

Brage vitenarkiv

Tjenesten omfatter drift, vedlikehold og utvikling av 70 vitenarkiv for like mange institusjoner som er deltakere i Bragekonsortiet. Den finansieres gjennom en årlig avgift som beregnes på grunnlag av antall årsverk i faglig stilling ved institusjonen.

Brage skal i løpet av 2022 videreføres i den nye tjenesten som er under utvikling i prosjektet Nasjonalt vitenarkiv. Årlig avgift for 2022 vil være samme beløp som i 2021.

Om Brage - åpent vitenarkiv

Om Nasjonalt vitenarkiv  

Kontakt: support@unit.no

Datavarehus UiB/UiO/UiT

Tjenesten Datavarehus tilbyr datavarehus med datamarts og datakilder for økonomi- og årsverkdata fra DFØ (Unit4 og SAP), samt noen datakilder på tvers av administrative forskningsdata (Cristin) og utdanningsdata (FS).   

UiT har tiltrådt tjenesten i 2021, i tillegg til UiB og UiO som har hatt tilsvarende tjeneste tidligere med annet økonomisystem. 

Forhåndsfakturaen inneholder utgifter til drift og administrasjon, utvikling og lisenser. Det kan være aktuelt å legge til ytterligere utviklingstimer utenfor forhåndsfaktureringen. 

Kontakt: Tjenesteansvarlig Ole Martin Nodenes 

Digital eksamen

Antall deltakere: 23 | Om tjenesten Digital eksamen. 3 universiteter med egne lisenser til Inspera har et tett faglig samarbeid med tjenesten. 

Fordelingsmodell: 30/70-modellen. (30% av budsjettet fordeles flatt på institusjonene, 70% av budsjettet fordeles etter institusjonenes størrelse målt i FTE).   

Totalbudsjettet opprettholdes på tilsvarende nivå som for 2021 med justering i henhold til KPI. Det er igangsatt betydelig ny utvikling i både Inspera og WISEflow, og i integrasjoner (Unit). Ekstra kostnader til dette dekkes av tjenesteavgiften for 2022, og av gjenstående investeringsmidler fra 2020 og 2021.  

Kontakt: Tjenesteansvarlig Jon E. Strømme/Elisabeth S. Guillot: digeks@unit.no 

Dokumentasjonsforvaltning  

Tjenesten Dokumentasjonsforvaltning tilbyr bruk av sak- og arkivsystemet Public 360. Dette er et komplett saksbehandlings- og arkivsystem som støtter Noark 5-standarden. 

Tjenesteavgiften er uendret fra 2021, kun indeksregulert, men aktiviteten i tjenesten vil øke i 2022. Dette finansieres ved overføring av ubrukte midler fra 2021 og disse prioriteres til fortsatt bruk av innleide ressurser fra sektoren, samtidig som Unit vil tilføre mere ressurser til tjenesten.  

Parallelt med dagens løsning skal det innføres ny løsning (BOTT SA). Dette vil kreve at man både ivaretar, avvikler og utvikler parallelt, noe som krever mer ressursbruk fra Unit sin side.  

Kontakt: Tjenesteansvarlig Kadri-Liis Wist  

Felles studentsystem (FS) 

Anskaffelse, forvaltning og drift av FS-konsortiet er et spleiselag mellom 35 universiteter og høgskoler i Norge og Unit. Dette omfatter følgende tjenester:   

 • EpN (Emneplanlegging på nett) 

 • EVUweb (Etter- og videreutdanningsweb) 

 • FS-database og klient    

 • Flyt (saksflytsystem) 

 • FS-WebService og FS-APiet m.fl. integrasjonstjenester   

 • Fagpersonweb  

 • GAUS (Godkjenning av utenlandsk utdanning) 

 • Nomination    

 • Resultatutveksling mellom utdanningsinstitusjoner    

 • RUST (Register for utestengte studenter) 

 • STAR (datavarehus med studentdata) 

 • Studentbevisappen    

 • Studentweb    

 • Søknadsweb   

Forprosjekt for modernisering av Felles Studentsystem ble gjennomført i 2021. Tjenesterådet for Studieadministrasjon og Digitaliseringsstyret har vedtatt start modernisering av FS etter de anbefalingene som forprosjektet har lagt frem. Dette innebærer at i 2022 vil FS kontingenten brukes til den transformasjon av FS som moderniseringen innebærer. Noe av midlene vil også brukes til drift og vedlikehold av dagens funksjonalitet. Prioritering og rekkefølge på de detaljerte aktivitetene avklares gjennom veikart i Tjenesteråd og sektorsamarbeidsgrupper.  

Pris 

Grunnbeløp og brukeravgift   

Årlig grunnbeløp per institusjon vil i 2022 være på kr 238.300,- eks. mva. Årlig brukeravgift for 2022 vil være på kr 186,23 eks. mva per student.   

Økningen av grunnbeløpet er basert på en prisindeksregulering (2,1 %). 

Drifskostnader (USIT)   

Timepris for driftskostnader vil øke i henhold til konsumprisindeksen.  

Vi presiserer at summen oppgitt i kostnadsvarselet er basert på et foreløpig estimat. Når faktura sendes ut, vil den være basert på de faktiske utgiftene. 

Konsulent- og utviklingsoppgaver   

Det varsles med dette en økning i timepris for konsulent- og utviklingsoppgaver utført av Unit utover FS-kontingenten. Ny timepris vil være kr 1150,- eks. mva, gjeldende fra 1.1.2022. Det er en økning fra kr 1125,- i 2021.  

Om tjenesten Felles Studentsystem (FS) 

Kontakt

Spørsmål tjenesten kan rettes fs-sekretariat@unit.no  

Filesender  

Antall deltakere: 38 | Om tjenesten Filsesender 

Fordelingsmodell: Fordeles med et fastbeløp pr institusjon, samt en variabel del ut fra antall studenter og ansatte.  

Det er omtrent en dobling av tjenesteavgiften. Dette er en liten tjeneste med mange deltakere, så økningen utgjør ca 7 000 - 16 000 NOK, avhengig av størrelsen på virksomheten. 

Tjenesten må oppgraderes for å sikre god drift og utvikling av tjenesten. Tjenesten har fått tilknyttet profesjonell og spesialisert kompetanse på vedlikehold, tredjelinjesupport og oppgraderinger av applikasjonen, noe som fører til en økning av kostnadene på ca 300 000 NOK pr år. Kostnader til drift økes med 100 000 NOK pr år. 

Tjenesten er fremdeles vesentlig rimeligere enn kommersielle alternativer. 

Kontakt: Tjenesteansvarlig Jon E. Strømme, jon.e.stromme@unit.no 

FS-konnektor  

Forvarselet for FS-konnektor er basert på det ønskede investeringsnivået som deltakerne har bestemt. Unit leverer ikke denne tjenesten, men koordinerer økonomien i samarbeidet mellom deltakerne. 

Om tjenesten FS-konnektor 

Kontakt: Tjenesteansvarlig Jon E. Strømme, jon.e.stromme@unit.no 

Innkjøp og rammeavtaler

IKT Rammeavtaler fra Unit gir tilgang til en avtaleportefølje som dekker det aller meste av virksomhetens IT-behov. Rammeavtalene omfatter ti ulike hovedområder innenfor IT, herunder servere, lagring, nettverksutstyr, programvare, Microsoft-lisenser, AV-utstyr, printere/utskriftsløsninger. Tjenesten gir gode rabatter fra ledende produsenter og forhandlere, i tillegg til:  

 • Gode priser og betingelser på grunn av store innkjøpsvolum  

 • Enkle prosesser for kjøp innenfor avtalene som sparer tid  

 • Ferdige maler for minikonkurranser  

 • Gode avtaledokument  

 • Tilpasninger til elektronisk handel  

 • Støtte og support 

Kontakt: Lars Skogan

Konkurransegjennomføringsverktøy  

Tjenesten Konkurransegjennomføringsverktøyet (KGV) tilbyr verktøy som understøtter elektronisk anskaffelsesprosess som bidrar til at anskaffelser skjer i tråd med gjeldende regelverk. 

Tjenesteavgiften er uendret fra 2021, kun indeksregulert.  

Kontakt: Tjenesteansvarlig Alice Sporstøl

Leganto pensumlistesystem  

Leganto er et verktøy for studenter, forelesere og bibliotekarer som sørger for mer helhetlige pensumlister, enklere opprettelse og vedlikehold av pensumlister og enklere tilgang til dokumentene som inngår i pensumlisten. Tjenesten organiseres i et samarbeidskonsortium. Kostnad for deltakelse i pensumlistekonsortiet følger av vedtatt budsjett og kostnadsfordelingsmodell på konsortiemøtet 22. oktober 2021. Leveranser vil være i tråd med vedtatt aktivitets- og leveranseplan for 2022 

Kontakt: Tjenesteansvarlig Asbjørn Risan, asbjorn.risan@unit.no 

Læringsplattformer (LMS)  

Antall deltakere: 27 | Om tjenesten LMS  

Fordelingsmodell: 30/70-modellen. (30% av budsjettet fordeles flatt på institusjonene, 70% av budsjettet fordeles etter institusjonenes størrelse målt i FTE).   

Tjenesteavgiften opprettholdes på samme nivå som i 2021 for å ivareta aktivitet på forvaltning av tjenesten og utvikling fremover. Påslag i henhold til KPI. Grunnet økning i antall medlemmer i tjenesten vil tjenesteavgiften kunne være noe lavere eller omtrent samme nivå som i 2021. 

Kontakt: Tjenesteansvarlig Elisabeth S. Guillot, lms@unit.no 

Lønns- og personalsystem  

Tjenesteavgiften økes fra 1,2 mill. til 2,3 mill. med bakgrunn i økt aktivitet, samt at vi har fått klarsignal fra DFØ om at vi kan kjøpe oss prioritet knyttet til utviklingsoppgaver. 

Tjenesten Lønns- og personalsystem tilbyr saksbehandlingssystem for lønns- og personaladministrasjon levert av DFØ. Tjenesten støtter lønnskjøring, tidsregistrering, rapportering og stillinger. 

Parallelt med daglig drift pågår det mange prosesser som krever tilstedeværelse både fra Unit og sammen med sektoren. Manglende felles prosesser 

 • Snakkes mye om fellesprosesser i sektoren. Her trenger vi innspill både fra DFØ samt også fra UH-17 virksomhetene til å konkretisere hvilke prosesser det vil være hensiktsmessig å starte med. 

 • Bemanning, det er ansatt 2 personer som starter i SIKT i januar. En av disse er tiltenkt rollen som tjenesteansvarlig innenfor området. Vil uansett regne med at første halvår 2022 vil være behov for bistand i tjenesten før den nye ressursen kommer opp.

Kontakt: Tjenesteansvarlig Einar Ljønes 

Plagiatkontroll (Ouriginal) 

Antall deltakere: 25 | Om tjenesten plagiatkontroll 

Tjenesteavgiften opprettholdes på bakgrunn av at vi planlegger aktivitet på utvikling og forvaltning, samt aktiviteter om generell plagiering.  

Kontakt: Tjenesteansvarlig Christine Johnsen, christine.johnsen@unit.no 

Publiseringstjenesten OJS 

Drift av Open Journal System (OJS) 

OJS er en tjeneste for utgivere av Open Access tidsskrift og dekker hele arbeidsflyten fra innsending av manuskripter til publisering av fagfellevurderte artikler. Tjenesten er basert på åpen kildekode levert av Public Knowledge Project og inkluderer drift, vedlikehold og teknisk support. 

Rekrutteringsverktøy (JobbNorge) 

Tjenesten Rekrutteringssystem tilbyr et nettbasert saksbehandlingssystem for ledere og HR-medarbeidere ved rekruttering og ansettelser. Blant annet innehar tjenesten mulighet for utlysning av stillinger på nett og papir, behandling av søknader og kommunikasjon med søkerne.  

Tjenesteavgiften er uendret fra 2021, kun indeksregulert. Avtalen med leverandøren prologeres med 1 år i påvente av SAP Suksessfaktor (Strategisk-HR)

Kontakt: Tjenesteansvarlig Alice Sporstøl   

Time-/romplanleggingsverktøy  

Antall deltakere: 15 | Om tjenesten time- og romplanleggingsverktøy 

Fordelingsmodell: 30/70-modellen. (30% av budsjettet fordeles flatt på institusjonene, 70% av budsjettet fordeles etter institusjonenes størrelse målt i FTE).   

Budsjettet fra i fjor videreføres, og aktivitetsnivå opprettholdes.    

Kontakt: Tjenesteansvarlig Christine Johnsen, christine.johnsen@unit.no 

Økonomitjenesten Unit4 ERP (UBW/Agresso)  

Økonomitjenesten (inkl. innkjøp og fakturaløsning) inkluderer lisens, løpende programvarevedlikehold UBW, teknisk drift, support, forvaltning, innleie av sektorressurser og drift av faggrupper og arbeidsutvalg. 

Økonomitjenesten har i 2021 hatt et høyt aktivitetsnivå og et meget aktivt Arbeidsutvalg og Faggrupper for BFS og Prosjekt. Det er etablert et tettere samarbeid og tjenesten har kommet et godt stykke videre i forhold til samarbeid og erfaringsdeling i sektoren. Unit har engasjert sektorkoordinator fra Oslo Met (som finansieres gjennom tjenesten). Dette ønsker vi å gjøre mer av for 2022. Sektoren har superbrukerkompetanse som kan bidra til og ikke bare løfte egen virksomhet, men hele sektoren. Økonomitjenesten er virksomhetskritisk og med høyt krav til oppetid og responstid. I tillegg må settes av midler til utvikling av løsninger for nye myndighetspålagte krav og videreutvikling av løsningen for prosjekt/prosjektstyring og prosessen «fra bestilling til betaling».  

I tillegg ser vi økt behov for en fellestjeneste i forhold til Riksrevisjonen som har fornyet sin revisjonsmetodikk, og tilnærming mot Unit, og jobber etter en strategi om å gjøre mest mulig sentralt/felles. Dette for å redusere sektorens og eget ressursforbruk. Dette medfører økt krav til økt innsats fra Units side. Unit har en løpende dialog med Riksrevisjonen og søker å finne de beste løsningene for hvordan revisjonen kan gjennomføres med best mulig kvalitet og mest mulig effektivt. 

Tjenesten økes ikke for 2022, men indeksreguleres  

Kontakt: Tjenesteansvarlig Unni Berget, unni.berget@unit.no 

Tjenester som ikke forhåndsvarsles

Tjenester som har en variabel prismodell (for eksempel pris etter forbruk), er kun beskrevet tekstlig da det for disse ikke er mulig å angi en spesifikk totalpris per virksomhet. Dette gjelder: 

Betalte oppdrag bibliotektjenester

Dette gjelder tilleggsleveranser utover det som inngår i BIBSYS-konsortiet. Tjenestene faktureres til hver kunde basert på påløpte timer og kostnader. Det varsles med dette en økning i timepris til kr 1150,- eks. mva, gjeldende fra 1.1.2022. Det er en økning fra kr 1125,- i 2021.  

Det må tas høyde for at det kan leies inn konsulenter til en høyere timepris.    

Kontakt: support@unit.no

Box - Personlig lagring og deling av filer

Det forvarsles ingen tjenesteavgift for 2022.   

Tjenesten omfatter kun drift av Feidepålogging, etter at avtaleforholdet ble overført til å gjelde direkte mellom BOX og UH-institusjon i 2019. 

Om tjenesten Box    

Kontakt: Tjenesteansvarlig Vegard Moen, vegard.moen@unit.no 

Mediasite

Antall deltakere: 10 | Om tjenesten Mediasite   

Forvarsles ikke, da tjenesten etterskuddsfaktureres fra NORDUnet. NORDUnet har varslet en prisøkning i størrelsesorden 100%, grunnet økte driftskostnader og færre kunder på tjenesten. Unit vil forsøke å forhandle ned prisen for 2022. Økningen er kommunisert både til Mediasite administratorer og til tjenesteråd for undervisningstjenester. Det vurderes om tjenesten skal legges ned etter 2022. 

Kontakt: Tjenesteansvarlig Leif Kristiansen 

Enkelt system for forelesingsopptak (Techsmith Relay)

Det forvarsles ikke tjenesteavgift for 2022 da tjenesten legges ned ved nyttår. Det har ikke vært mulig å produsere innhold i tjenesten i 2021. Innhold skal migreres ut og lagring legges ned ved nyttår.  

Kontakt: Tjenesteansvarlig Leif Kristiansen 

Webmøter – Adobe Connect  

Det forvarsles ikke tjenesteavgift for 2022. Tjenesten er lagt ned og innhold vil ikke være tilgjengelig etter nyttår. Det vil ikke kjøres felles migreringsprosjekt for denne tjenesten.  

Kontakt: Tjenesteansvarlig Leif Kristiansen 

Kaltura 

Forvarsles ikke, da tjenesten etterskuddsfaktureres fra NORDUnet. NORDUnet har varslet en prisøkning i størrelsesorden 15%, grunnet økte driftskostnader. Økningen er kommunisert til Kaltura-administratorer. 

Panopto

Forvarsels ikke. Tjenesten er i en oppstartsfase og har få deltakere. Pris fås ved henvendelse tjenesteansvarlig.  Tjenesten etablerer et migreringsprosjekt for å flytte data fra Mediasite til Panopto. Dette vil faktureres separat til virksomheter som deltar i prosjektet.   

Emneevaluering

Forvarsels ikke. Tjenesten er i en oppstartsfase og har få deltakere. Pris fås ved henvendelse tjenesteansvarlig. 

 

 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter