Emneevaluering


Tjenesten tilrettelegger for nasjonal koordinering og samarbeid om evaluering av emner ved norske universiteter og høyskoler som et ledd i institusjonenes kvalitetsarbeid.

Kort om tjenesten

Tjenesten ble etablert ved Unit i 2021, og avtale for Emneevaluering er inngått for ett system:

  • EvaluationKIT levert av Watermark 

Institusjonene inngår avtale med Sikt om bruk av EvaluationKIT.

Beskrivelse av tjenesten

Tjenesten er en del av arbeidet til fellesskapets beste på området undervisningstjenester. Tjenesten forvaltes av Sikt gjennom å koordinere institusjonenes innsats for økt kvalitet i høyere utdanning, tilrettelegge for samarbeid, samt bidra til gevinstrealisering for deltakende læresteder og sektoren som helhet.

Tjenesten inkluderer følgende:

  • Forvaltning i tråd med Sikts retningslinjer.
  • Felles anskaffelse av ev. tilleggsfunksjonalitet 
  • Felles risiko- og sikkerhetsvurdering av systemet og støttetjenester.
  • Oppfølging av leveranser fra leverandør i tråd med avtalen.
  • Organisering av møtearenaer for sektoren for erfaringsutveksling o.l.
  • Representasjon i relevante fora.
  • Nasjonal koordinering av utvikling av integrasjoner og drift.

Databehandling, personvern, sikkerhet  

Behandling av personopplysninger er beskrevet i databehandleravtaler inngått mellom leverandøren og institusjoner som har inngått avtale med Sikt om bruk av tjenesten.

Organisering og styring

Finansiering/budsjettmodell/kostnad

Tjenesten Emneevaluering er brukerfinansiert. Tjenesten finansieres av en årlig tjenesteavgift som faktureres uten mva fra Sikt i første kvartal.

Årlig tjenesteavgift på Sikts tjeneste beregnes ut fra standard 70/30-kostnadsmodell for fellestjenester, med en fast andel og en andel basert på antall studenter. Lisenskostnad til leverandøren er regulert i SSA-L og fakureres separat.

Hvem kan benytte tjenesten

Norske offentlige og private universiteter og høyskoler kan melde seg inn i tjenesten. Skjema for innmelding fås ved å kontakte tjenesteansvarlig på e-post.

Kontakt 

Tjenesteansvarlig: Natasha Harkness, natasha.harkness@sikt.no  

 

Brukerstøtte gis til medlemsinstitusjoner av leverandøren etter SSA-L-avtalen.

Studenter og ansatte må kontakte eget lærested for brukerstøtte.

 

For mer informasjon om støttetjenester fra Sikt, kontakt Sikt

Tjenesten er underlagt Sikts Generelle tjeneste- og leveransebetingelser, med mindre noe annet fremgår av den enkelte tjenesteavtale. Dersom tjenesteavtalen dekker områder som er beskrevet i de generelle betingelsene, vil tjenesteavtalen gå foran de generelle betingelsene.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter