Arbeidslivsportalen


Arbeidslivsportalen er en webapplikasjon som reduserer manuelt arbeid ved studiestedene og som blant annet optimaliserer informasjonsflyten mellom de tre aktørene praksissteder, studiesteder og studenter.

Beskrivelse av tjenesten

Arbeidslivsportalen er en nasjonal tjeneste som både skal gi fremtidens arbeidstakere erfaringen de trenger, og kvalitet til norske arbeidsplasser. Alt skal komme brukeren til gode, enten brukeren er et skolebarn, en pasient, en privat kunde eller en offentlig virksomhet.
Tjenestens langsiktige mål er å være en nasjonal samhandlingsplattform mellom utdanning og arbeidsliv.

Hvem kan benytte tjenesten

Alle universiteter og høyskoler som benytter Felles Studentsystem (FS) som sitt studieadministrative system kan ta i bruk Arbeidslivsportalen. Praksisstedene får tilgang til Arbeidslivsportalen via utdanningsinstitusjoner som har tatt i bruk tjenesten.

Drift, vedlikehold, brukerstøtte, servicenivå/SLA

Brukerstøtte: Sikt er ansvarlig for daglig brukerstøtte til utdanningsinstitusjonene, samt vedlikehold, oppgraderinger og videreutvikling.
 
Studenter og ansatte ved utdanningsinstitusjonene, samt ansatte ved praksissteder skal kontakte utdanningsinstitusjonene for brukerstøtte.

Kontaktpunkt for utdanningsinstitusjonene for feil og henvendelser relatert til konkret bruk av tjenesten: fs-support@sikt.no. Henvendelser besvares pr. e-post.
 
Sikt besvarer henvendelser på hverdager mellom klokka 09.00 og 15.30. For kritiske feil er svartiden på maksimum 1 time. Øvrige henvendelser behandles fortløpende etter en vurdering av hva som haster mest.
 
Sikt sørger for dokumentasjon.

Databehandling, personvern, sikkerhet

Utdanningsinstitusjonene er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i Arbeidslivsportalen. Praksisstedene og Sikt er databehandlere. Alle praksissteder som skal benytte Arbeidslivsportalen må signere en databehandleravtale med utdanningsinstitusjonene. Utdanningsinstitusjonene må videre signere en databehandleravtale med Sikt.

Forslag til personvernerklæringer for de ulike brukergruppene er utarbeidet.  Utdanningsinstitusjonene er, som behandlingsansvarlig, ansvarlig for å ferdigstille/tilpasse denne til egen virksomhet.

Utdanningsinstitusjonene har et selvstendig ansvar for å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved egen bruk av tjenesten. Dette følger blant annet av bestemmelsene i eForvaltningsforskriften og lov om personopplysninger. Dette innebærer at virksomheten skal iverksette relevante sikringstiltak for å beskytte informasjon, som formidles ved hjelp av Arbeidslivsportalen, mot brudd på konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.
Vurdering og iverksettelse av nødvendige sikringstiltak skal skje innenfor rammen av virksomhetens ledelsessystem for informasjonssikkerhet. 

Vederlag, kostnader, økonomi 

Arbeidslivsportalen er brukerfinansiert. Prisen er basert på behov for følgende ressurser og kjøp per år: 

  • Tjenesteansvarlig: 0.5 årsverk 
  • Utviklere: 2 årsverk 
  • Drift av skyløsning

Brukeravgift: kostnadene knyttet til forvaltning av Arbeidslivsportalen er basert på en fordeling 70/30, der 70 % beregnes etter antall registrerte studenter på profesjonsutdanningene innen lærer - og sykepleier, og 30 % beregnes etter totalt antall registrerte studenter (basert på et gjennomsnitt av antall studenter de to foregående semestrene).
 
Driftskostnader: Arbeidslivsportalen driftes som en offentlig skyløsning. Selve driftskostnaden består av to deler: en fast kostnad ved etablering og forvaltning av driftsmiljøet, og en variabel kostnad basert på lagringsvolum og trafikk. 

Organisering, styring 

Tjenesten hører inn under Tjenesteråd for studieadministrasjon. Tjenesterådet består av representanter med faglig tyngde som er relevant for tjenesteområdet, fortrinnsvis i en beslutningsrolle i egen virksomhet. Rådet har hovedansvar for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester innenfor tjenesteområdet.

Les mer om styringsmodellen for digitalisering.  

Varighet, oppsigelse

Avtalen gjelder inntil en av partene sier den opp. Oppsigelse skal meldes skriftlig til Sikt senest 15. juni/15. desember. Utmeldingen får virkning fra 1. januar/1. juli det påfølgende år. De økonomiske forpliktelsene i form av betalte kontingenter skal være oppfylt før en utmelding kan gjøres gyldig.

Kontakt

Kontaktpunkt for feil og henvendelser relatert til konkret bruk av tjenesten: den enkelte utdanningsinstitusjon.

Administrativt kontaktpunkt for tjenesten: kontakt@sikt.no. Henvendelser besvares primært pr. e-post.

Generelle betingelser

Tjenesten er underlagt Sikts Generelle tjeneste- og leveransebetingelser. Dersom tjenesteavtalen dekker områder som er beskrevet i de generelle betingelsene, vil tjenesteavtalen gå foran de generelle betingelsene

Endringer

Endringer i tjenestebetingelsene varsles uten opphold til virksomhetens kontaktpunkt, samt publiseres her.

Betingelsene ble sist oppdatert: 04.12.2020


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter