Åpne nettkurs - plattformer og portal


Sikt tilbyr Open edX og en variant av den kommersielle læringsplattformen Canvas for bruk til åpne nettkurs ved norske universitet og høyskoler.

 

Kort om tjenesten

Tjenesten har tidligere vært kjent som MOOC.

Tjenesten tilbyr to læringsplattformer for åpne nettkurs:

Videre tilbyr Unit portalen mooc.no for å gi en samlet oversikt over alle norske åpne nettkurs, uavhengig av hvilken plattform kursene benytter. Merk at kursoversikten kun oppdateres på forespørsel.

Tjenesten ble etablert ved BIBSYS i 2015 og ble overført til Unit januar 2018.

Tjenesteansvarlig: Elisabeth Stephanie Guillot

Organisering og styring:

Tjenesterådet for undervisningstjenester består av representanter med faglig tyngde som er relevant for tjenesteområdet, fortrinnsvis i en beslutningsrolle i egen virksomhet. Rådet har hovedansvar for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester innenfor tjenesteområdet

Betaling og betalingsbetingelser: Kostnad for tjenesten er basert på driftskostnad per kurs per år. I tillegg kommer en etableringskostnad for nye virksomheter som tar i bruk tjenesten. Driftsavgiften vil bli justert i takt med den generelle årlige prisstigningen og eventuelle endringer i valutakurs. Merk: Tjenesten faktureres separat fra Units samlede fakturering til virksomheten, og fremkommer ikke i det årlige kostnadsvarselet.

For 2022 er avgiften som følger*:

  • NOK 23 600,- per kurs per år (eks. mva)
  • NOK 13 000,- etableringsavgift (eks. mva)

*Egen server (for eksempel for Open edX) har annen prisramme basert på størrelse/omfang. Ved stort antall kurs i Canvas kan pris justeres. Ta kontakt for informasjon.

Etablering og utvikling av ytterligere funksjonalitet og tjenester kan etter avtale gjennomføres basert på tilgjengelige ressurser, og vil ha en kostnad ut fra medgått arbeidstid (for tiden NOK 1 125,- per time eks. mva om interne ressurser kan benyttes. Om det må leies inn eksterne konsulenter for å bistå et slikt behov, kan kostnaden bli høyere).

Brukerstøtte: Unit tilbyr kun drift og teknisk brukerstøtte til plattformene.
Studenter, fagansvarlige o.l.: kontakt aktuelt lærested for hjelp med problemer.

Feilhåndtering: Feil meldes til Units kontaktpunkt.

Drift: Unit har ansvar for driften som bl.a. omfatter løpende oppgraderinger, tilpasninger, backup og overvåkning i tillegg til å gi noe støtte for å komme i gang.

Risikovurderinger av tjenesten/løsningene er utført. Tilgjengelig for tjenestens medlemmer på forespørsel.

For mer informasjon om tjenesten, kontakt Unit, Units kontaktpunkt (åpningstid: 08:00-16:00 alle virkedager).

Tjenesten er underlagt Sikts Generelle tjeneste- og leveransebetingelser, med mindre det fremgår noe annet av den enkelte tjenesteavtale. Dersom tjenesteavtalen dekker områder som er beskrevet i de generelle betingelsene, vil tjenesteavtalen gå foran de generelle betingelsene. 

Beskrivelse av tjenesten

Tjenesten Åpne nettkurs leverer drift og forvaltning av læringsplattformene Instructure Canvas (IC) og Open EdX  for leveranse av åpne nettkurs i UH-sektoren. Systemene er beregnet til bruk for leveranse av åpne nettkurs. De skal ikke benyttes som regulære Læringsstøttesystemer for registrerte studenter. Dette er ikke til hinder for at registrerte studenter deltar på de åpne kursene. Systemet IC videreformidles fra selskapet Instructure, der Sikt har en rammeavtale for de norske UH-institusjoner som benytter denne løsningen og benyttes i tråd med dialog og avtale Sikt har med Instructure.

Plattformene leveres slik de fremstår fra respektive leverandører, og Sikt sin rolle er hovedsakelig drift og vedlikehold av løsningene. Unntak er mindre endringer som Sikt har kapasitet til å gjennomføre i enighet med virksomheten (kunden). Dette innebærer at tjenestene leveres med universell utforming i tråd med hva som til enhver tid foreligger. 

Bruksområde

Virksomheter kan produsere og tilby åpne nettkurs til kursdeltakere via tjenesten. Kursdeltaker registrerer seg selv i tjenesten, enten med lokal bruker, bruker fra sosial plattform eller med bruker fra Feide. Kursdeltaker melder seg på tilgjengelige kurs fra kurskatalogen. Tjenesten gir kursdeltaker funksjoner for å følge moduler i kurset, svare på arbeidsoppgaver og delta i undersøkelser, samt kommunisere i grupper og kanaler.

Virksomheten har mulighet til å kreve betaling for kursdeltakelse eller ved utstedelse av kursbevis. Utstedt kursbevis lagres i tjenesten og kan lastes ned av kursdeltaker.

Tjenesten leveres i flere varianter, dels konfigurert og driftet av databehandler (Open edX), og dels driftet som skytjeneste levert direkte av underleverandør Instructure Inc (Canvas fullversjon).

Tjenesten tillater ikke behandling av sensitive personopplysninger.

Servicenivå

Sikt skal måle oppetid i perioden kl. 0800-2100 på hverdager og kl. 0800-1500 på lørdager. Det skal minst være 99,9% oppetid i den perioden oppetiden måles. Utbedring av feil i produksjon gis øverste prioritet.

Servicenivå og tilgjengelighet på integrerte tjenester/systemer defineres av avtaler for de aktuelle tjenestene.

Maskin- og Programvare

Sikt forplikter seg til å forvalte løsningene Open EdX og mooc.no med tilhørende databaser og nettverksforbindelse, og sørge for at nødvendige maskiner, infrastruktur og programvare til dette formålet blir anskaffet, installert og vedlikeholdt, samt at nødvendig kapasitet er til stede, jfr. ytelseskrav. Sikt er også ansvarlig for at løsningene er tilgjengelig på spesifisert nettadresse, og for nettverksforbindelsen fram til definert samtrafikkpunkt. Leveranse av IC er basert på avtale mellom Sikt og Instructure.

Databehandling, personvern og sikkerhet

Virksomheten har et selvstendig ansvar for å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved egen bruk av tjenesten. Dette følger blant annet av bestemmelsene i eForvaltningsforskriften og lov om personopplysninger. Dette innebærer at virksomheten skal iverksette relevante sikringstiltak for å beskytte informasjon som formidles ved hjelp av læringsplattform mot brudd på konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Vurdering og iverksettelse av nødvendige sikringstiltak skal skje innenfor rammen av virksomhetens ledelsessystem for informasjonssikkerhet.

Virksomheten (kunden) eier innholdet i systemet. All informasjon, data, resultater, planer, skisser, tekst, filer, linker, bilder, videoer, lydfiler, notater eller annet materiale som er lastet opp under virksomheten sine brukerkontoer i tjenesten forblir virksomhetens eiendom (Programinnhold). Under avtaleperioden og i 6 måneder etter utløpet eller avslutningen, kan virksomheten eksportere sitt innhold ved hjelp av eksportfunksjonen i systemet. Sikt har ingen forpliktelse til å lagre virksomheten sitt innhold ut over 6 måneder etter utløpet eller avslutningen. Kursenes video- og lydinnhold lagres på eksterne servere som virksomheten har ansvar for og refereres fra læringsplattformen.

Virksomheten (kunden) er, uten unntak, ansvarlig for alt innhold på de respektive tjenestene og at dette er i tråd med gjeldende lov og regelverk. Der det er relevant setter virksomheten relevant lisens som regulerer innholdets tilgjengelighet for tredjeperson. Den enkelte bruker er selv ansvarlig for lokalt datautstyr og programvare for bruk mot løsningene fra Sikt.

For øvrige tredjeparts-integrasjoner og utvidelser til læringsplattformen står virksomheten selv ansvarlig for personvern og ev. databehandleravtaler der det er påkrevd. Dette gjelder også endringer i brukergrensesnitt, der virksomheten selv er ansvarlig for ev. endringer og de konsekvenser dette får for gjennomføring av kurs. For Open EdX er oversettelse til bokmål og nynorsk er et meget omfattende arbeid og medfører også vedlikeholdskostnader ved endringer i tjenestene. Sikt anbefaler derfor at engelsk språk benyttes inntil videre. Norsk bokmål og nynorsk versjon av menyer kan leveres mot ekstra kostnad.

Databehandleravtale vedlegges avtale til virksomheten ved påmelding.

Personvernerklæring - norsk | Privacy Statement - English

Endringer

Endringer i tjenestebetingelsene varsles uten opphold til virksomhetens kontaktpunkt, samt publiseres her. 

Betingelsene ble sist oppdatert: 17.11.2020


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter