Produksjon og deling av digitale læringsressurser 


Prosjektet «Produksjon og deling av digitale læringsressurser» gjennomføres av Sikt på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og er en del av den nasjonale digitaliseringsporteføljen.

Målet er at det skal bli lettere å gjøre videoopptak og dele læringsressurser i sektoren. Prosjektet er tredelt:

  • Delprosjekt 1: Videreutvikle og legge til rette for innføring av tjenesten Digitale læringsressurser (DLR) i sektoren  
  • Delprosjekt 2: Anskaffe skybaserte videoopptakstjenester
  • Delprosjekt 3: Endre driftskonsept for Mediasite 

Prosjektet pågår frem til 31.12.2020.   

Organisering av prosjektet og brukermedvirkning

Prosjektet er ledet av Sikt og har i tillegg stor brukermedvirkning fra sektoren. Sikt er prosjekteier mens resten av prosjektstyret består av representanter fra sektoren. Det er satt ned delprosjektgrupper og referansegrupper for hvert delprosjekt som består av sektorrepresentanter med solid kompetanse innen video og digitalisering av læringsressurser.

Delprosjekt 1: Videreutvikle og legge til rette for innføring av tjenesten Digitale Læringsressurser (DLR) i sektoren 

Tjenesten Digitale Læringsressurser (DLR) er en skybasert tjeneste for lagring og deling av digitale læringsressurser. 

DLR skal gjøre det enkelt å benytte de samme læringsressursene flere steder, på tvers av emner, programmer, systemer og institusjoner. Læringsressurser kan være f.eks. dokumenter, presentasjoner, videofiler, bilder, lydfiler, animasjoner, simuleringer og andre komponenter som kan inngå i et undervisningsopplegg).

Etableringen av DLR-konsortiet, og LOR-utredingen har bidratt til å legge til rette for økt deling, men dette har ikke ført til at mange institusjoner har begynt å dele digitale læringsressurser i stort omfang. Forutsetninger for at en nasjonal løsning for tilgang til læringsressurser (DLR) på tvers av utdanningsinstitusjoner skal bli en suksess, er at løsningen brukes av de fleste institusjonene og av flest mulig lærere og studenter på hver enkelt institusjon. For å få til dette, anses følgende suksessfaktorer å være viktige: 

  • Tilrettelegging for god delingskultur  
  • Enkel og god håndtering av opphavsrettslige problemstillinger 
  • Et godt innføringsprosjekt med god opplæring og med endringsledelse som et sentralt element
  • Verktøy som er enkle å bruke 

Prosjektet gjennomføres med en brukersentrert tilnærming med metoder og teknikker fra tjenestedesign. Det jobbes nå med brukereiser for å fange opp sektorens behov, og utover høsten skal vi vurdere om konseptet bør endres basert på disse innspillene. Det jobbes også med å videreutvikle selve løsningen og tilpasse opplæring/beskrivelser slik at det skal være lett for nye institusjoner å ta i bruk tjenesten.  

Delprosjekt 2: Anskaffe skybaserte videoopptakstjenester 

Den nasjonale arbeidsgruppa for video har kommet med en anbefaling om at sektoren bør ha tilgang til skybaserte videoopptakstjenester. Skybaserte videoopptakstjenester gir raskere tilgang til de nyeste funksjonene fra leverandørene og skalerer bedre både med tanke på lagring og prosessering enn løsninger som tilbys i dag (såkalte on-premløsninger som driftes lokalt), uten at det går ut over økonomien i løsningen. Det skal derfor anskaffes skybaserte videoopptakstjenester som skal gi institusjonene tilgang til et moderne videoproduksjonsmiljø med funksjonalitet og brukervennlighet som gjør det mulig å produsere store mengder video av riktig kvalitet. Videoopptakstjenestene bør også ha funksjonalitet som autoteksting, interaktiv video, avansert redigeringsløsning med mer.

Typer video tjenesten skal håndtere:

  • Undervisningsvideoer laget med støtte fra produksjonsmiljø 
  • Undervisningsvideoer laget av undervisere (uten produksjonsstøtte)
  • Profesjonelle produksjoner eller ferdig materiale

Oppstart av anbudsprosessen er allerede godt i gang. Informasjon om anskaffelsen oppdateres fortløpende på vår blogg.

Delprosjekt 3: Endre driftskonsept for Mediasite

Videoopptakstjenesten Mediasite må ha sikker drift. I Mediasite ligger sektorens videoinnhold som er i bruk i undervisningen i dag. Noen institusjoner har investert betydelig i infrastruktur og kontrakter knyttet til løsningene, og det vil ta tid å innføre nye tjenester. Dagens driftskonsept kan ikke videreføres hos Sikt, driften må derfor flyttes til NORDUnet som blir ny driftsleverandør.  

Mer informasjon om prosjektet

Bloggen vil bli oppdatert jevnlig med informasjon fra alle delprosjektene. 

For spørsmål om prosjektet, kontakt: kontakt@sikt.no

 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter