Hvordan skal infrastruktur for data og statistikk organiseres i fremtiden?


Unit – direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning utforsker konsepter for hvordan man i fremtiden kan organisere infrastruktur i Kunnskaps-Norge.

Mennesker som jobber forann en skjerm

Det vil sikre brukere en mer effektiv infrastruktur for data og statistikk, og gjøre data åpne og tilgjengelige. - Vi utforsker mulighetene i dagens infrastruktur, og skal komme med en anbefaling til hvordan infrastrukturen bør organiseres i fremtiden, sier Per Hovde som leder arbeidet.

Brukermedvirkning sikrer et godt grunnlag

Kartleggingen skjer gjennom intervjuer med av brukere, aktører og interessenter. Hovde forteller at brukermedvirkning er viktig får å sikre et godt datagrunnlag. Informasjonen fra intervjuene blir viktig for å kunne presentere en god anbefaling for hvordan infrastruktur skal organiseres i fremtiden.

- De intervjuene vi har gjennomført så langt har vært interessante, og viser at det er et komplekst landskap. Vi ser at det er en del overlappende data i ulike kilder, og behov for en ryddejobb. Behovene er forskjellige avhengig av hva du jobber med i Kunnskaps-Norge. Vi er ikke ferdige med kartleggingen, og ser frem til fortsettelsen, sier Hovde.

Tilgang til data og sammenstilling av data på tvers

Institusjonenes behov for tilgang til og sammenstilling av data på tvers av datakilder for å lage analyser og statistikk, er grunnlaget for kartleggingen. Organisering av datakilder, eierskap til data og en mer optimal organisering av data og infrastruktur er også noe av det prosjektgruppen ser nærmere på. Prosjektgruppen kartlegger behov, identifiserer mål og utformer krav til den fremtidige infrastrukturen.

- Vi intervjuer relevante institusjoner. Det gir oss innblikk i hvordan data brukes, hvordan de samles fra ulike kilder og hva de inneholder. Det er verdifull informasjon som gjør oss i stand til å legge frem ulike konsepter for hvordan vi skal organisere en infrastruktur for fremtiden, sier Hovde.

 

Et velfungerende kunnskapssystem

Arbeidet er en fortsettelse av rapporten «Et velfungerende kunnskapssystem». I den slåes det fast hvor viktig det er at vi har et system som sikrer at kunnskapsgrunnlaget utvikles med kvalitet, legitimitet og relevans. Systemet må legge til rette for at kunnskap fra mange ulike kilder kan gjøres tilgjengelig og tas i bruk i politikkutvikling, styring, forvaltning og profesjonsutøvelse.

Om konseptvurderingen

  • På vegne av Kunnskapsdepartementet (KD) gjennomfører Unit en konseptutredning av infrastruktur for registre, data, analyse og kunnskaps- og statistikk-publisering for Kunnskaps-Norge
  • Sluttrapport overleveres til Kunnskapsdepartementet
  • Utredningen omfatter blant annet samfunnsøkonomisk analyse og anbefaling av de mest relevante konseptene, og skal konkludere med det som gir størst samfunnsøkonomisk gevinst   

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter