Først


Først er et forprosjekt for modernisering av dagens studieadministrative fellestjenester, og skal finne ut av hvordan moderniseringen av dagens FS-økosystem skal gjennomføres.

Våren 2020 gjennomførte konsulentselskapet Gartner en teknisk og funksjonell evaluering av IT-systemene som inngår i FS-økosystemet. Evalueringen konkluderer med at systemene er i teknisk god stand, men at det er behov for å intensivere moderniseringen av systemene for å imøtekomme nye behov og for å gjøre systemene mer brukervennlige. 

Når dagens FS-økosystem skal moderniseres så er det tre overordnede mål som skal nås: 

  1. Kjernebrukergruppenes behov skal ivaretas gjennom helhetlige og brukervennlige tjenester som er tilrettelagt for fremtidige behov 

  1. Det skal bli lettere å integrere tredjepartssystemer med FS-økosystemet 

  1. Forvaltning og videreutvikling av FS-økosystemet skal være kostnadseffektivt 

Leveranser

Først skal komme fram til anbefalinger for hvordan moderniseringen skal gjennomføres. FØRST skal utarbeide en produktstrategi for det moderne FS-økosystemet, et teknisk målbilde for systemene og anbefalinger for hvordan moderniseringsarbeidet skal utføres parallelt med at eksisterende systemer driftes. Sammen med beskrivelser av gevinster, risiko og kostnadsestimater vil alt dette utgjøre et veikart for det framtidige FS-økosystemet.  

Tidsplan

Først gjennomføres vårsemesteret 2021, og skal avlevere sine anbefalinger juli 2021. Disse vil utgjøre grunnlaget for en søknad om finansiering av moderniseringsarbeidet som skal fremmes for Digitaliseringsstyret når forprosjektperioden er over. 

Styringsgruppe

Tjenesterådet for studieadministrasjon fungerer som styringsgruppe for FØRST. Det vil også bli satt ned flere referansegrupper med deltagere fra UH-institusjonene, for å gi innspill til forprosjektet. Representanter fra studieadministrasjon, IT-avdelinger, studenter, vitenskapelig ansatte og ledelse ved utdanningsinstitusjonene vil bli involvert.

 

Behandling av styre- og rådssaker om Først

 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter