Datadeling i høyere utdanning og forskning


Prosjektet Datadeling i høyere utdanning og forskning skal etablere og operasjonalisere et felles rammeverk for datadeling i denne sektoren.

Datadeling handler om å forsyne forretningsprosesser og dataanalyse med nødvendig datagrunnlag.

Rammeverket tar utgangspunkt i UH:IntArk og skal sikre at det understøtter nasjonale referansearkitekturer for datautveksling og at det samhandler med nasjonale og sektorspesifikke felleskomponenter som Felles datakatalog, Maskinporten og Feide/Dataporten. Prosjektet skal etablere et forvaltningsregime som vil få ansvar for rammeverket når prosjektet avsluttes. Prosjektet har også en målsetning om å få til et tettere samarbeid mellom datatilbydere og datakonsumenter for å oppnå «smartere datadeling» som gir større gjenbrukspotensial for delte data ved å se sektoren som en helhet. For enkelte datasett vil det også være nødvendig med et videre scope enn høyere utdanning og forskning. Et ledd i smartere datadeling vil være å initiere prosesser for begrepsharmonisering og -differensiering for å skape felles forståelse av data som deles.  

Gevinster

Gevinstene av dette prosjektet realiseres etter hvert som institusjonene i høyere utdanning og forskning tar i bruk rammeverket. De viktigste gevinstene er: 

 • «Kun én gang»-prinsippet styrker informasjonsforvaltningen.
  rukere slipper å oppgi samme opplysninger flere ganger. Tjenesteprodusenter og dataprodusenter deler autoritative data fremfor å vedlikeholde egne kopier av data. Understøtter et viktig målbilde for data og infrastruktur nedfelt i digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren; «Data lagres én gang og tilgjengeliggjøres fra én kilde». 
   
 • Økt datakvalitet
  Brukere opplever tjenester med kontekst som er korrekt og oppdatert. Tjenesteprodusenter og dataprodusenter kan gjenbruke data fra andre kilder direkte, uten å kjenne intern struktur på data i kildesystemene. 
   
 • Økt effektivitet  
  Tilgang til data med høy kvalitet for brukere, tjenesteprodusenter og dataprodusenter gir potensiale for automatisering, redusert ressursbruk og tjenester av høyere kvalitet. 
   
 • Styrket sikkerhet og personvern  
  Brukere, tjenesteprodusenter og dataprodusenter vet hvilke data som finnes, hvor de finnes, hvordan de aksesseres, og hvem som har tilgang til ulike data, gjennom å skape oversikt over dataverdiene og kontrollere tilgang. 
   
 • Økt samhandlingsevne  
  Brukere, tjenesteprodusenter, dataprodusenter og prosessdeltagere opplever at arbeidsprosessene får tilgang til de riktige dataene der de trengs, når det trengs på tvers av tjenester og organisasjoner. 
   
 • Økt endringsevne og tjenesteinnovasjon  
  Brukere får raskt støtte for nye arbeidsmåter gjennom nye, automatiserte støttetjenester som bygger på oppdaterte data av høy kvalitet. Tjenesteprodusentene får evne til å handle raskt basert på oppdaterte og korrekte data. Dataprodusentene kan lettere oppdatere system-porteføljen basert på funksjonelle API’er for utveksling av data. 
   
 • Økt tilgang til data  
  Brukere opplever at tjenester gir enkel tilgang til oppdaterte data. Tjenesteprodusenter og dataprodusenter har lett tilgang data og metainformasjon om data. 

Leveranser

Leveransene fra prosjektet vil være 

 • Felles rammeverk for deling av data i høyere utdanning og forskning, herunder tekniske felleskomponenter, grensesnitt mot institusjonsspesifikke komponenter, og referansearkitektur. 
 • Forvaltningsregime for governance av rammeverket, herunder nødvendige prosesser i sektoren for begrepsharmonisering og -differensiering, tydeliggjøring av roller og ansvar, samt fokus på smartere deling av data som skal sikre større gjenbrukspotensial for data.  

 

Sluttrapport

 


 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter