Ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren


Unit fikk i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å lede arbeidet med å lage innspill til ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren. Arbeidet skjedde i tett samarbeid med institusjonene.

►Arbeidsgruppens mandat
Arbeidsgruppens medlemmer

Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning, samt de oppnevnte fagutvalgene med representanter fra sektoren ble involvert i arbeidet med strategien, og for å forankre strategien i sektorens og samfunnets behov, ble det utnevnt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra UH-sektoren. Gruppen fikk ansvaret for å gjennomføre arbeidet, og Unit deltok i arbeidsgruppen. I tillegg ble det opprettet et sekretariat, som bisto arbeidsgruppen, og sørget for koordinering av arbeidet. Sekretariatsfunksjonen ble ivaretatt av Unit, og sekretariatet jobbet tett med arbeidsgruppen.

For å få en strategi som er mest mulig relevant og forankret i sektorens og samfunnets behov, ble det i en tidlig fase av arbeidet gjennomført en åpen innspillsrunde. Denne hadde frist 11. mai 2020. Formålet med innspillsrunden var å gi UH-institusjonene, organisasjoner, næringsliv og ulike myndighetsorganer som er opptatt av UH-institusjonenes studietilbud og samfunnsoppdrag, en mulighet til å komme med innspill til ny digitaliseringsstrategi for sektoren. 

3. juli 2020 ble invitasjon til innspillsrunde nummer to sendt ut. Denne hadde frist 15. september, og rettet seg mot institusjonene i sektoren. Formålet var å kartlegge i hvilken grad de erfaringer institusjonene har gjort seg i tiden etter 12. mars, var relevant for det videre arbeidet med å digitalisere og utvikle UH-sektoren. Innspillene som kom inn inngår i det samlede erfarings- og kunnskapsgrunnlaget som arbeidet med strategien bygger på.