Møte 5/2021 i Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning


Fredag 3. desember kl. 10:00-15:00. Videomøte

Agenda

Samlede saksdokumenter (PDF)
 

Tid

Saks-nr 

Type 

Sak 

Vedlegg

10:00

44 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

10:05

45 

Godkjenning av referat fra møte 01.10.2021 

 

10:10

46 

Orienteringer fra direktør i Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning 

 

10:30

47 

Orienteringer fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) 

 

10:40

48 

V

Videreføring av samstyringsmodell 

 

10:45

49 

Digital kompetanseplattform for livslang læring – orientering om arbeidet 

 

10:55

50 

KUDAF-prosjektets (kunnskapssektorens datafellesskap) anbefaling til KD 

Vedlegg A:
Kunnskapsdata.no

11:05

51 

Forprosjekt - neste generasjons IKT-løsninger for understøttelse av læring og vurdering

 

11:20

52 

Status nasjonal digitaliseringsportefølje 

Vedlegg A:
Unit porteføljestatus 11 21 prosjektrapporter

11:30

 

 

Lunsj 

 

12:15

53 

DLR (deling av digitale læringsressurser) – Status i arbeidet og forslag om tilleggsfinansiering med felles investeringsmidler i 2022 

 

12:40

54 

Arbeidslivsportalen - forslag om omdisponering av midler fra fase 2 til utrulling av fase 1 

Vedlegg A:
Nærmere om status i arbeidet med Arbeidslivsportalen per november 2021 

12:55

55 

Rapport Ledelsens styring og kontroll av arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern 

Vedlegg A:
Temarapport Ledelsens styring og kontroll av arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern 

Vedlegg B:
Risiko- og tilstandsvurdering 2021 

13:05

56 

Resultat fra sårbarhetsscanning og løypemelding Cybersikkerhetssenter 

 

13:30

 

 

Pause 

 

13:40

57 

Status BOTT SA – Styringsgruppesammensetning og prosjekteierskap 

Vedlegg A:
Notat . Status BOTT SA  Styringsgruppesammensetning og prosjekteierskap

Vedlegg B: Svar på henvendelse fra BOTT SA om ny styringsgruppesammensetning 8.11.2021 

13:55

58 

Status Nasjonalt vitenarkiv (NVA) 

 

14:10

59 

Videre prosess og rammer for veikart fellestjenester 2023 - 2025  

Vedlegg og lenker til tidligere behandling av veikart: 

14:20

60 

Evaluering av møtet 
- Forventninger til neste møte 

 

14:30

61 

 

Eventuelt 

 

 

 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter