Møte 5/2020 - Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning


Torsdag 19. november kl. 10:00-15:00. Videomøte

Agenda 

Alle saksdokumenter samlet (PDF) 

Tid

Saks-nr. 

Type 

Sak 

Vedlegg

10:00

 56

Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

 

57

Godkjenning av referat fra møte 03.09.2020 

 

10:05 58 O Orienteringer fra direktør i Unit   
10:15 59 O Revidert mandat og sammensetning Digitaliseringsstyret   Vedlegg A: 
Mandat Digitaliseringsstyret
10:30 60 O Vurdering av EU-domstolens avgjørelse i Schrems II-saken  Vedlegg A: 
Status kartlegging fellestjenester
10:45 61 O Ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren – innspill til førsteutkast  Vedlegg A:
Førsteutkast ny digitaliseringsstrategi
11:40     Lunsj  
12:00 62 O Anskaffelse og forvaltning av fellestjenester

Vedlegg A: 
Notat fra USN
Vedlegg B:
Rapport om etablering av felles forvaltning i BOTT v1.0_2020
Vedlegg C:
Drøftingsnotat_BOTT forvaltning 2018

12:30 63 O Status nasjonal digitaliseringsportefølje  Vedlegg A:
Statusrapporter fellesprosjekter
12:45 64 O Rapport ekstern kvalitetssikring - prosjektporteføljen   Vedlegg A:
Rapport fra PwC - Faglig vurdering av porteføljestyring
13:05 65 V Ramme felles investeringsmidler 2021 

Vedlegg A:
Referat fra råd for helhetlig prioritering 10.11.2020
Vedlegg B:
Årshjul Digitaliseringsstyret

13:25 66 O Sluttrapport og anbefaling fra forprosjekt digitalisering av studentutveksling  Vedlegg A: 
Sluttrapport forprosjekt digitalisering av studenutveksling
  67 V Arbeidslivsportalen fase 1 – sluttrapport, implementering og innkreving av investeringskostnad  Vedlegg A:
Sluttrapport Sluttrapport Arbeidslivsportalen fase 1
  68 V Arbeidslivsportalen fase 2 – Prosjektforslag om å fortsette å utvikle portalen   
13:45 69 V Betalingsmodell for IAM Vedlegg A:
Estimerte tjenestepriser per institusjon
13:55 70 V Enhetlige betalingsmodeller  Vedlegg A:
Notat - Enhetlige betalingsmodeller for fellestjenester
14:05 71 O Fellestjeneste beslutningsstøtte   Vedlegg A:
Utkast til styringsdokument Fellestjeneste beslutningsstøtte
Vedlegg B:
Mulighetsrom Fellestjeneste beslutningsstøtte
14:20 72 O Evaluering av møtet  
14:30 73   Eventuelt  

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter