Møte 3/2021 i Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning


Onsdag 9. juni kl. 10:00-14:30. Videomøte

Agenda

Samlede saksdokumenter (PDF)
 

Tid

Saks-nr. 

Type 

Sak 

Vedlegg
10:00

19

Godkjenning av innkalling og dagsorden

 
 

20

V

Godkjenning av referat fra møte

 
10:05 21

Orienteringer fra direktør i Unit

 
10:30

22

O Status nasjonal digitaliseringsportefølje  Vedlegg 22A:
Unit porteføljestatus 05 21 - Statusrapporter
10:40 23 D

Oppdatert plan for bruk av felles investeringsmidler 2021 og drøfting av veikart for fellestjenester i høyere utdanning og forskning for 2022

Vedlegg 23A:
Utkast Veikart for fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Vedlegg 23B:
Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning 
12:10     Lunsj  
12:40 24 V Ny fellestjeneste/infrastruktur: Analyseplattform - ledelsesinformasjon og beslutningsstøtte

Vedlegg 24A: 
Styringsdokument: Analyseplattform - Ledelsesinformasjon og beslutningsstøtte - Hoveddokument 

Vedlegg 24B:
Styringsdokument: Årsrapport til KD – Fase 1 

Vedlegg 24C: 
Gevinstrealiseringsplan 

Vedlegg 24D: 
Rapport fra ekstern kvalitetssikrer PWC 

13:00 25 V Forbedring av tjeneste for import av publikasjonsdata - behov for finansiering Vedlegg 25A: 
Detaljert gjennomgang av importtjenesten for publikasjonsdata
13:20 26 O Deling og gjenbruk av digitale læringsressurser   
13:40 27 O Ny fellestjeneste – Cybersikkerhetssenter   
14:00 28 O Gevinster ved innføring av fellestjenester for datadeling  
14:15 29 O Rapport fra arbeidsgruppe for oppfølging av Schrems II-dommen 

Vedlegg 29B: 
Request to an EU provider with US ties

Vedlegg 29C: 
Spørsmål til leverandører 

Vedlegg 29D: 
Additional questions for service providers 

14:30 30 D Evaluering av møtet  
  31   Eventuelt  

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter