Mandat for tjenesterådBakgrunn

Styringsprosess for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester inngår som en del av styringsmodellen for digitalisering i høyere utdanning og forskning. Tjenesteråd utøver den løpende tjenestestyringen innenfor modellen.

Formål, ansvar og oppgaver for tjenesteråd er en del av rammeverk for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester .

Formål

Tjenesteråd skal med sin faglige kompetanse og representasjon fra ulike institusjoner:

  • Bidra til kontinuerlig forvaltning, prioritering og utvikling av porteføljen av fellestjenester i et livsløpsperspektiv
  • Bidra til god måloppnåelse og rask gevinstrealisering ved å sikre dynamisk og kontinuerlig videreutvikling av fellestjenester, inkludert raskere realisering av endringer i eksisterende tjenester. 
  • Bidra til bedre utnyttelse av tjenester og ressurser i sektorene gjennom å kontinuerlig søke mot forbedrede prosesser og bruk av ny teknologi.

Ansvar og oppgaver

Ansvar

Tjenesteråd behandler og anbefaler totalbudsjett for fellestjenester finansiert av tjenesteavgift, i samråd med tjenesteområdeansvarlig. Tjenesteråd skal være informert om totalbudsjettene for bevilgningsfinansierte og konsortiestyrte fellestjenester, og skal ha gitt innspill til prioriteringer i tråd med tjenesterådenes mandat.

På denne bakgrunn skal tjenesterådene

  • tilrå årlig forslag til veikart med tilhørende budsjetter, i et 3-årsperspektiv.
  • være representert med tjenesterådsleder i relevant fagutvalg og ha ansvar for å legge fram og drøfte tjenesterådets forslag til 3-årig veikart og budsjett i fagutvalget.
  • gjennom representasjon i fagutvalg være med å tilrå veikart med tilhørende budsjett til Digitaliseringsstyret.
  • tilrå og styre etter årlige leveranseplaner for tjenesteområdet, i tråd med føringer fra Digitaliseringsstyret etter årlig behandling og godkjenning av veikart og budsjett.
     

Oppgaver

Tjenesterådene skal behandle veikart med tilhørende budsjetter og med et 3-årig perspektiv, utarbeidet av tjenesteområdeansvarlig (fellesaktør). Disse revideres årlig og behandles i relevant fagutvalg der leder for tjenesteråd er representert. Hensikten er å samkjøre tjenesterådet og fagutvalgets innspill til videreutvikling og nye satsinger og framstille det i felles veikart.

Tjenesterådene skal tilråde årlige leveranseplaner med tilhørende budsjett i tråd med føringene fra Digitaliseringsstyrets behandling av veikart og budsjett.

Tjenesterådene skal styre forvaltning og videreutvikling av tjenestene innenfor tjenesteområdet iht. årlig leveranseplan behandlet i tjenesterådet. Dette inkluderer innføring/avvikling av tjenester, prioritering av ressurser mellom tjenester, og vurdering/bestilling av tilleggsfunksjonalitet i tjenestene.

Tjenesterådene skal initiere/bestille utredninger innenfor tjenesteområdet ved behov, f.eks. for å utrede nye løsninger/muligheter.

Sammensetning

Tjenesterådene skal ha medlemmer med faglig tyngde som er relevant for tjenesteområdet, fortrinnsvis i en beslutningsrolle i egen institusjon. Medlemmene må ha kunnskap om muligheter og utfordringer som digitaliseringen byr på innenfor høyere utdanning og forskning som helhet, og de må ha kjennskap til funksjoner, muligheter og utfordringer for tjenester innenfor tjenesteområdet. Tjenesterådene ledes av sektoren og leder skal være medlem i relevant fagutvalg. Tjenesterådene skal ha en tjenesteområdeansvarlig fra en fellesaktør i sektoren som representerer forvaltere og/eller leverandører av fellestjenestene innenfor tjenesteområdet. Tjenesteområdeansvarlig har ansvar for sekretariatsoppgavene og vil i stor grad være saksforbereder for saker til behandling i tjenesterådet.  

Medlemmene av tjenesterådet skal bidra til å ivareta sektorens felles interesser, med forankring i digitaliseringsstrategien og i et langsiktig forvaltnings- og utviklingsperspektiv for tjenesteområdet. Sikt peker ut sekretariat for tjenesteråd.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter