Mandat for fagutvalg for digitalisering i høyere utdanning og forskningBakgrunn 

Kunnskapsdepartementet har lagt frem en digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren for 2017-2021. Styringsmodellen skal bidra til realisering av digitaliseringsstrategien, samt måloppnåelse for de til enhver tid gjeldende sektormålene for forskning og høyere utdanning.

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning vil ha ansvaret for nasjonal samordning og har et overordnet forvaltningsansvar på IKT-området. Oppgavene er konkretisert i Units vedtekter.

For å ivareta institusjonenes behov og interesser, skal Unit etablere hensiktsmessig og forpliktende brukerinvolvering som innebærer tydelig medvirkning både fra institusjonene i høyere utdanning og forskning og øvrige brukere av tjenestene, f.eks. innen helsesektoren.

Figuren nedenfor viser styringsmodellen som skal sikre en tydelig medvirkning i utarbeidelse av premisser for det nasjonale samarbeidet, strategiutvikling, tjenesteutvikling og forvaltningsmodeller. Styringsmodellen endrer ikke de til enhver tid etablerte styringslinjene fra Stortinget, regjeringen og departementer. Oppgaver som er beskrevet i kapittel 3 nedenfor må utføres innen rammen av dette og de enkelte aktørenes fullmakter.

Styringsmodell

Figur: Styringsmodell 

 Formål 

Fagutvalgene skal med sin faglige kompetanse og representasjon fra ulike institusjoner gi faglige råd som skal sikre en samordnet og effektiv realisering av digitaliseringsstrategien:  

 • Bidra til at sektoren har relevante, forankrede, forpliktende og realistiske digitaliseringsstrategier og mål. 
 • Bidra til bedre måloppnåelse og raskere gevinstrealisering gjennom raskere utvikling og innføring av nye fellestjenester samt raskere realisering av endringer i eksisterende fellestjenester.  
 • Bidra til bedre utnyttelse av ressurser og ny teknologi.  

Oppgaver og ansvar 

Fagutvalgenes medlemmer har et ansvar for å ivareta sektorens felles interesser i møtene. Faglige vurderinger og råd som grunnlag for behandlingen i Digitaliseringsstyret vil være en sentral oppgave. 

 Strategiprosess

 • Være faglig rådgiver vedrørende fagområdet ved utarbeidelse og revisjon av digitaliseringsstrategier og handlingsplaner. 

Porteføljestyring

 • Identifisere og vurdere forutsetninger og avhengigheter i porteføljen for området.  
 • Gi råd i forbindelse med prioritering og oppfølging av porteføljen.  

Arkitekturstyring

 • Gi råd til utarbeidelse av målbilder, retningslinjer og løsningsvalg.    
 • Bidra til å følge opp prinsipper, retningslinjer og målbilder. 

Forvaltningsstyring

 • Gi råd til tjenestestyrene ved behov. 

Andre oppgaver

 • Gi råd til sentrale nasjonale prosjekter. 
 • Medlemmene bør informere om relevante saker fra fagutvalget hvor det er av interesse, men Unit har ansvar for den formelle forankringen av sakene i berørte institusjoner og sektorer. 

Sammensetning 

Fagutvalgene skal ha medlemmer med faglig tyngde og fortrinnsvis i en lederrolle på sine institusjoner. Medlemmene må ha kunnskap om de muligheter og utfordringer som digitaliseringen byr på i egen virksomhet og innen høyere utdanning og forskning som helhet.  

Sekretariat og møtekalender 

Unit har sekretariat for fagutvalget. Fagutvalget har fire til fem møter hvert år og disse møtene koordineres i tid og innhold med møtene i Digitaliseringsstyret.

Funksjonstid  

Digitaliseringsstyret vedtar mandat og sammensetning av representanter i fagutvalgene og utpeker leder for fagutvalgene.

Funksjonstid for medlemmene i fagutvalget er i utgangspunktet to år, med mulighet for forlengelse.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter