Handlingsplan for digital omstilling


Høsten 2022 ble ny Handlingsplan for digital omstilling i høyere utdanning og forskning lansert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Se Handlingsplan for digital omstilling hos Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Kunnskapsdepartementet (KD) vedtok i 2021 en ny Strategi for digital omstilling av universitets- og høyskolesektoren. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) fikk i oppdrag å utarbeide ny/revidert handlingsplan, og en arbeidsgruppe fra sektoren har utarbeidet et forslag til ny/revidert handlingsplan basert på strategien. Videre er samstyringsmodellen for digitalisering under revidering, og et forslag til revidert modell ble sendt ut på høring sammen med forslaget til handlingsplan 30. juni 2022 med høringsfrist 15. september. 

Tidligere handlingsplan


På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) utarbeidet Unit i samarbeid med institusjonene en handlingsplan for å realisere målene i digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren og Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata