Læringsplattformer (LMS)


Tjenesten LMS fokuserer på nasjonalt samarbeid, koordinering av felles integrasjoner og bidrar som et bindeledd med leverandørene i rammeavtalene for LMS.

Kort om tjenesten

Rammeavtalene for LMS er inngått på tre systemer i 2016:

Av disse er det gjort avrop på kontakten på Canvas.

Tjenesten ble etablert ved UNINETT i 2016 og overført til Unit januar 2018, Sikt i januar 2022.

Rammeavtaler signert: 2016

Varighet rammeavtaler: 4+1+1+1+1 år​ (NB! Kun rammeavtale på Canvas har utløst opsjon/forlengelse)

Tjenesteansvarlig: Elisabeth Stephanie Guillot

Organisering og styring:

Tjenesterådet for undervisningstjenester består av medlemmer fra virksomhetene og benyttes for å ta overordnede beslutninger som gjelder prioriteringer og forvaltning av tjenesten. Tjenesterådet støtter seg på samarbeidsgruppene som består av prosjektledere/superbrukere/kontaktpersoner og aktive brukere fra virksomhetene.

Finansiering/budsjettmodell/kostnad: Tjenesten finansieres av sektoren via en årlig tjenesteavgift etter 70/30-modellen.

Brukerstøtte: Gis av leverandøren i rammeavtalen
Studenter, fagansvarlige o.l.: kontakt ditt lærested for hjelp med problemer.

For mer informasjon, kontakt Sikt

Tjenesten er underlagt Sikts Generelle tjeneste- og leveransebetingelser, med mindre det fremgår noe annet av den enkelte tjenesteavtale. Dersom tjenesteavtalen dekker områder som er beskrevet i de generelle betingelsene, vil tjenesteavtalen gå foran de generelle betingelsene. 

Beskrivelse av tjenesten

Tjenesten er en del av arbeidet til fellesskapets beste for å forvalte inngåtte kontrakter på området læringsplattformer, gjennom å koordinere virksomhetene og fasilitere samarbeid, samt arbeide med felles integrasjoner og gevinstrealisering på tvers av virksomheter. Dette inkluderer alle områder hvor samarbeid og arbeid i stor skala gir gevinster for deltakende virksomheter og sektoren som helhet. Formålet til tjenesten er å sørge for at abonnentene får et bedre produkt til en lavere pris gjennom samarbeid og kunnskapsdeling internt i UH-sektoren.

Tjenesten inkluderer følgende:

 • Tjenesteforvaltning i form av nasjonal koordinering av utvikling av integrasjoner, drift og erfaringsutveksling.
 • Utvikling og drift av integrasjoner ved Unit (med studieadministrative system, læringsplattformer o.l.).
 • Felles anskaffelser av integrerte moduler i læringsplattformen.
 • Organisering av møtearenaer for sektoren for erfaringsutveksling, arbeidsstuer o.l.
 • Oppfølging av leveranser, databehandleravtaler og felleskontrakter mot leverandør.
 • Representasjon i relevante fora og arenaer.

Tilvalg som tilbys via tjenesten:

 • Blackboard Ally (utvidelse for ekstra støtte til universell utforming av emneinnhold i Canvas). Kontakt tjenesteansvarlig for mer informasjon.

Integrasjoner:

Dokumentasjon, veiledninger og veikart for tjenesten: finnes på Confluence

Hvem kan benytte tjenesten

 • Norske universiteter og høyskoler som er rettighetshavere i rammeavtalen kan ta i bruk tjenesten uten videre innkjøpsprosess.
  • Rettighetshavere kan velge å signere kontrakt med en av de tre leverandørene.
 • Norske universiteter og høyskoler som benytter et av systemene i tjenesten kan melde seg inn i tjenesten (ta kontakt med tjenesteansvarlig).
  • Private universiteter og høyskoler kan melde seg på tjenesten ved å ta kontakt med tjenesteansvarlig.

  Medlemmer og deltakere i tjenesten

  • Universitetet i Sørøst-Norge*
  • Høgskulen på Vestlandet*
  • Høgskolen i Molde*
  • OsloMet - Storbyuniversitetet*
  • Høgskolen i Østfold*
  • Høgskulen i Volda*
  • Høgskolen i Innlandet*
  • Norges handelshøyskole*
  • Norges Idrettshøgskole*
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet*
  • Politihøgskolen*
  • UiT – Norges arktiske universitet*
  • Nord universitet*
  • Universitetet i Stavanger*
  • Norges musikkhøgskole*
  • Universitetet i Agder*
  • Universitetet i Oslo*
  • MF Vitenskapelig Høyskole
  • Høyskolen Kristiania
  • NLA høgskolen
  • Lovisenberg diakonale høgskole
  • VID vitenskapelige høgskole AS
  • Ansgar Teologiske høgskole
  • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
  • Universitetssenteret på Svalbard
  • Kunsthøgskolen i Oslo
  • Samisk Høyskole
  • Universitetet i Bergen**
  • Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet**

  *Virksomhet som er rettighetshaver i rammeavtalen
  **Virksomhet som ikke er medlem eller rettighetshaver, men deltar og bidrar i sektorsamarbeidet


  Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter