Analyseplattform – ledelsesinformasjon og beslutningsstøtte


En sentral tjeneste som samler inn data fra aktuelle kildesystemer, kobler dem sammen, og tilbyr dem til institusjonene på en måte som understøtter lokale løsninger, samt tilbyr fellestjeneste for rapportering og visualisering.

Bakgrunn og formål

I handlingsplanen for digitalisering av høyere utdanning og forskning er etablering av tekniske løsninger som muliggjør beslutningsstøtte et prioritert område. Prosjektet Analyseplattform – ledelsesinformasjon og beslutningsstøtte omfatter initiativ innenfor området beslutningsstøtte.

I konseptfasen utarbeidet arbeidsgruppen (representanter fra UH-sektoren og Unit) et prosjektforslag, som omfatter en sentral tjeneste som samler inn data fra aktuelle kildesystemer, kobler dem sammen, og tilbyr dem til institusjonene på en måte som understøtter deres lokale løsninger. I tillegg skal tjenesten tilby en fellestjeneste for rapportering og visualisering. Prosjektgruppen utarbeidet også en gevinstrealiseringsplan hvor gevinster er kartlagt, inkludert blant annet større tillitt til datagrunnlag, redusert sårbarhet knyttet til nøkkelpersonell og tidsbesparelser for virksomhetene.

Institusjonenes behov for data ble kartlagt og kategorisert i planleggingsfasen, og utgjør mulighetsrommet for tjenesten. Mulighetsrommet angir behov for informasjon innenfor seks virksomhetsområder med totalt 37 tilhørende fagområder (også kalt use cases).

Mulighetsrommet er beskrevet i informasjonsskriv om prosjektet.

 

Tjenester i Analyseplattformen

Analyseplattformen skal levere tjenester på tre nivåer, og institusjonene velger selv hvilke(t) tjenestenivå som er aktuelle/aktuelt for egen institusjon. Tjenestenivåene omfatter:

1) Datasett som ikke enda er tilrettelagt for analyse, dvs. rådatasett fra de ulike kildesystemene. Her må institusjonene selv modellere dataene for at de skal kunne tilrettelegges for analyse.

 2) Tilrettelagte datasett, dvs. data tilrettelagt og modellert for analyse, tilpasset lederstøtte og analytikere.

3) Ferdige rapporter, analyser og visualiseringer som kan benyttes av sluttbrukere.

 

Fase 1: Etablering av plattform og første fagområde

Fase 1 av prosjektet ble vedtatt før sommeren 2021 av Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning, og omfatter å etablere infrastruktur og arkitektur for Analyseplattformen, samt leveranse på første fagområde som er Årsrapport til KD.

Fase 1 er estimert til 18 måneder og de konkrete resultatmålene er:

  • Tjenestearkitektur tilpasset hele mulighetsrommet for Analyseplattformen, inkludert tilpasset løsning for informasjonssikkerhet og personvern
  • Analyseplattformen tilgjengeliggjør foreløpige og endelige nøkkeltall innen økonomi-, personal-, studie- og forskningsdata som inngår i årsrapport til KD
  • Automatisert løsning for Årsrapport til KD
  • Etablering av Analyseplattformen og pilotering av løsningen for inntil 4 institusjoner
  • Foreslå fremtidig finansierings- og kostnadsmodell for tjenesten

 

Årsrapport til KD er vurdert som et godt sted å starte etableringen av analyseplattformen, fordi den inneholder sentrale datakilder som alle institusjonene har behov for, og som benyttes i flere forskjellige fagområder i Mulighetsrommet. Valgt fagområde gir et godt utgangspunkt for å høste erfaringer og for videre utvidelser, samtidig som det leveres løsninger som vil gi umiddelbar verdi for alle institusjoner.

Eventuelle etterfølgende faser vil bestå i å realisere andre fagområder fra mulighetsrommet.
 

Involvering 

Prosjektgruppen har invitert representanter fra de institusjonene som har vært involvert så langt til arbeidsmøter for å presentere prosjektet og for å kunne komme med sine innspill til tjenestene.

To institusjoner, Universitetet i Agder og Universitetet i Sørøst-Norge, er med i den sentrale prosjektgruppen og vil være piloter for tjenesten. For involvering og ytterligere informasjon, kontakt ole.martin.nodenes@sikt.no.

 

 

 


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter