Nasjonalt masteropptak


Utvikling av en nasjonal samordnet opptaksmodell og digitale løsninger for opptak til 1- og 2-årige masterprogram.

Digitaliseringsstyret vedtok i møte 21.11.2019 at Nasjonalt masteropptak etableres som et fellesprosjekt for å utvikle og legge til rette for innføringen av en nasjonal samordnet opptaksmodell og nye digitale løsninger for opptak til 1-2-årige masterprogrammer ved norske universiteter og høyskoler.
 

Gevinster


Prosjektet skal gjøre søknadsprosessen enklere for søkerne, saksbehandlerne skal få bedre løsninger og arbeidsstøtte, og ressursbruken i opptaksarbeidet skal reduseres. Det skal også bli enklere å hente ut opptakstall for sektoren som helhet.


Leveranser

 • Ny søknadsportal
  Søknadsportalen som i dag brukes i Samordna opptak skal videreutvikles til å dekke behovet for masteropptak. Søknadsprosessen forenkles ved at alt er tilgjengelig ett sted, og søker trenger kun å levere én søknad med dokumentasjon. Det skal lages flere integrasjoner for innhenting av relevante data, slik at det blir mindre behov for opplastning av dokumentasjon. 
 • Informasjon til søkere  
  En felles søkeløsning åpner for at mye informasjon til mastersøkere kan gis på ett felles nettsted. Informasjonen må presenteres på norsk og engelsk, og legge til rette for at lærestedene primært trenger å informere om egne studieprogram. Prosjektet skal vurdere behovet for en felles førstelinjetjeneste for søkere til masterstudier. 
 • Nasjonal forskrift om opptak til masterstudier 
  Prosjektet skal utrede og foreslå ny, nasjonal forskrift om opptak til masterstudier. Prosjektet må kartlegge dagens regelverk, og levere et forslag til felles forskrift som må behandles og vedtas i tråd med gjeldende prinsipper og rutiner. 
 • Forvaltningsmodell for masteropptak 
  En forutsetning for å fullt ut kunne realisere gevinsten ved et felles opptak er en ny opptaksmodell med standardiserte prosesser. Prosjektet skal fremme forslag til ny organisering, arbeidsdeling, årshjul og prosessbeskrivelser for et samordnet masteropptak. 
 • Nye tekniske løsninger for saksbehandling og gjennomføring av opptak.
  Units løsninger for fagskoleopptak videreutvikles til å dekke behovet for saksbehandling og gjennomføring av masteropptak.    
 • Forslag til organisering av en nasjonal koordinering av vurdering av generelle opptakskrav
  Prosjektet skal utrede hvordan en nasjonal koordinering av vurdering av generelle opptakskrav kan organiseres, slik at disse vurderingene gjøres en gang per søker. I den generelle opptaksvurderingen inngår nivå, omfang, dokumentenes ekthet, samt språkkrav.
 • Rapport: Forslag til samordnet modell, organisering og regelverk

Prosjektleder er Camilla Haugland, Universitetet i Oslo.

 
Prosjektgruppen består av: 
Anders Aarbø, UiT Norges arktiske universitet
Anne Kathrine Haugen, Sikt
Bjørnar Pande Wølner, Universitetet i Sørøst-Norge 
Ida Fauskanger, Universitetet i Bergen
Ida Birgitte Ranes, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Karin Stormo, Høgskulen på Vestlandet

 


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter