Møte 4/2020 - Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning


Torsdag 3. september kl. 10:00-15:30. Videomøte

Agenda 

Alle saksdokumenter samlet (PDF)

Tid

Saks-nr. 

Type 

Sak 

Vedlegg

10:00

40 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

 

41 

Godkjenning av referat fra møte 26.05.2020 

 

10:05

42 

Orienteringer fra direktør i Unit 

 

10:25

43 

Virksomhetsstrategi for Unit 

Vedlegg A: Virksomhetsstrategi for Unit

10:40

44 

Status nasjonal digitaliseringsportefølje 

Vedlegg A:
Statusrapporter fellesprosjekter

10:55

45 

Presentasjon av markedsundersøkelsen for studieadministrative systemer 

Vedlegg A:
Sluttrapport markedsanalyse SIS

11:15

46 

Prosjektforslag forprosjekt for "Modernisering av studieadministrative fellessystemer"

 

11:50

47 

Utvikling av FS- API for BOTT Saksbehandling og Arkiv 

 

12:00

 

 

Lunsj 

 

12:30

48 

Policy for regnskapsmessig håndtering og forvaltning av felles investeringsmidler 

Vedlegg A: 
Policy for regnskapsmessig håndtering og forvaltning av felles investeringsmidler

12:45

49 

Modell for kostnadsfordeling av fellestjenester 

Vedlegg A:
Notat Enhetlige betalingsmodeller for fellestjenester 

13:00

50 

Forslag til revidert mandat for Digitaliseringsstyret 

Vedlegg A:
Mandat Digitaliseringsstyret
Vedlegg B: Mandat Digitaliseringsstyret med spor endringer

13:25

51 

Ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren – status og tematiske satsingsområder

Vedlegg A:
Ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren – status og tematiske satsingsområder

14:00

 

 

Pause 

 

14:15

52 

Søknad om midler fra Digitaliseringsdirektoratets medfinansieringsordning til Datadelingsprosjektet


 

14:35

53 

Units mva-praksis for fellestjenester

Vedlegg A:
Brev_Forhåndsvarsling av pris på tjenester levert av Unit 2020_Eksempel på likelydende brev
Vedlegg B:
Ekstern vurdering av mva. praksis i Unit_PwC

15:05

54 

Evaluering av møtet 

 

15:10

55 

 

Eventuelt 

 


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter