Ocre-contracting-authorities-norway


This framework is being put in place for use by the Norwegian Research and Education sector, as serviced by Unit – The Norwegian Directorate for ICT and Joint Services in Higher Education and Research and its operating companie(s); currently Uninett

Eligible contracting authorities in the Norwegian Research and Education sector for the OCRE procurements

ABM-media AS

Akershus universitetssykehus HF

Akvaplan-Niva AS

Ålesund kommune

Andøya Space Center

Andøya Test Center AS

Anno museum AS

Ansgar Høgskole AS

Ansgarskolen AS

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkivverket

Arktisk råd - Arctic Council Secretariat

Artsdatabanken

Atlantis medisinske høgskole

Barents Biocentre AS

Barratt Due musikkinstitutt

Bergen ressurssenter

Bjørknes høyskole

CESSDA ERIC

Chr. Michelsens Institutt

CICERO senter for klimaforskning

Cybernetica AS

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

Det norske nobelinstitutt

Det Norske Videnskaps-Akademi

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU)

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Eiscat Scientific Association

Fagskolen i Ålesund

Fagskolen i Troms avd Tromsø

Fagskolen Innlandet (FI)

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Folkehelseinstituttet

Forskningsstiftelsen Fafo

Forsvarets Forskningsinstitutt

Forsvarets høgskole

Frambu Senter for sjeldne funksjonshemninger

Framsenteret

Fridtjof Nansens institutt

Havforskningsinstituttet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Østfold

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

Høgskulen i Volda

Høgskulen på Vestlandet

Høyskolen for Ledelse og Teologi

Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse

IKA Kongsberg

Innovasjon Norge

Institutt for energiteknikk

Institutt for samfunnsforskning - ISF

Interkommunalt Arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Interkommunalt Arkiv Troms IKS

Internasjonalt Reindriftssenter (ICR)

Kings Bay

Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenter SA, KDRS SA

Kompetanse Norge

Kongsberg Satellite Services AS

Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS

Kunnskapsdepartementet

Kunsthøgskolen i Oslo

LIMPI

Lovisenberg diakonale høgskole

Maihaugen

Meteorologisk institutt

MF vitenskapelig høyskole

Migrasjons- og mangfoldsbiblioteket

Miljødirektoratet

Møreforsking  Ålesund AS

Møreforsking AS

Møreforsking Molde AS

Museene i Sør Trøndelag AS

Museum Stavanger AS

Music Norway

NAMMCO - The North Atlantic Marine Mammal Commission

NAROM AS

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

NASJONALT KUNNSKAPSSENTER OM VOLD OG TRAUMATISK STRESS AS

National Space Organization (NSPO)

NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi

NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

NLA Høgskolen AS

Nofima AS

NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Norce Norwegian Research Centre AS

Nord universitet

Nordforsk

Nordisk Institutt for Odontologisk Materialer AS

Nordlandsforskning AS

Nordnorsk vitensenter

Norges Dansehøyskole

Norges forskningsråd

Norges Geologiske Undersøkelse

Norges Geotekniske Institutt

Norges Handelshøyskole

Norges idrettshøgskole

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges musikkhøgskole

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU

NORLA

Noroff University College

Norsk barnebokinstitutt

Norsk institutt for luftforskning

Norsk Institutt for Vannforskning

Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek

Norsk Oljemuseum

Norsk Polarinstitutt

Norsk Regnesentral

Norsk Romsenter

Norsk senter for folkemusikk og folkedans

Norsk senter for økologisk landbruk

Norsk Skogfinsk Museum

Norsk treteknisk institutt

Norsk Utenrikspolitisk institutt

Northern Research Institute - Norut

Northern Research Institute Narvik AS

Norut Northern Research Institute AS

NSD - NORSK SENTER FOR FORSKNINGSDATA AS

NTNU Ocean Training AS

NTNU Samfunnsforskning

Nynorsk Kultursentrum

Oslo kommune Utdanningsetaten

OsloMet – Storbyuniversitetet

Østfoldforskning AS

Østlandsforskning AS

Politihøgskolen

Polytec AS

PRIO - Institutt for fredsforskning

Riksantikvarens Bibliotek

RISE PFI AS

Sametinget

Samfunns- og Næringslivsforskning AS

Sámi Allaskuvla Samisk Høgskole

Senter for studier av Holocaust og Livssynsminoriteter

Simula Research Laboratory AS

Simula Uib AS

SINTEF AS

SINTEF Energi AS

SINTEF Manufacturing

SINTEF Ocean

SIOS SVALBARD AS

Sjøkrigsskolen

Språkrådet

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Statens kartverk

Statistisk sentralbyrå SSB

Statped

Steinerhøyskolen

Stiftelsen Administrativt forskningsfond ved Norges Handelshøyskole

Stiftelsen Bergen Senter for Elektronisk Kunst

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning

Stiftelsen Handelshøyskolen BI

Stiftelsen Nansen Senter for Fjernmåling

Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst

Stiftelsen NORSAR

Stiftelsen Norsk Institutt for Kulturminneforskning

Stiftelsen Norsk Institutt for Naturforskning NINA

Stiftelsen Norsk Lydinstitutt Stavanger

Stiftelsen Norsk Teknisk Museum

Stiftelsen RURALIS - Institutt for rural- og regionalforskning

Stiftelsen Telemarksforsking Bø

Stiftelsen TISIP

Stiftinga Vestlandsforsking

Studentersamfundet i Trondhjem

Studentmediene i Trondheim

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Svalbard Museum

Sysselmannen på Svalbard

Tannhelsetjenestens Kompetansesenter for Midt-Norge

Tannhelsetjenestens kompetansesentre

TISIP

Transportøkonomisk institutt

Trøndelag Forskning og Utvikling AS

Uninett

Uninett Norid AS

Uninett Sigma2 AS

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø - UiT Norges arktiske universitet

Universitets- og høgskolerådet

Universitetssenteret på Svalbard AS

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT (Udir)

Vestre Viken HF

Veterinærinstituttet

VID vitenskapelige høgskole AS


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter