Digitale vitnemål på full fart inn i høyere utdanning


Det har lenge vært et ønske om å digitalisere vitnemål i norsk høyere utdanning. Innføring av Vitnemålsportalen har gjort mange papirutskrifter overflødige, men vi er ikke helt i mål.

Foto: Shutterstock

Nasjonal arbeidsgruppe for digitalisering av vitnemål har utarbeidet et forslag til løsning som nå har vært på høring i UH-sektoren.

Vitnemål på papir øker sannsynligheten for feilsending og at vitnemål går tapt. Vi trenger digitale vitnemål som består av en datapakke som muliggjør automatisering hos mottaker av vitnemål, for eksempel arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner, og som sikrer oss mot juks med vitnemål.

– En tilfredsstillende løsning for digitale vitnemål vil trolig blir klar i løpet av et par år. Løsningen vil blant annet gjøre manuell kontroll av vitnemål overflødig, sier Geir Magne Vangen, konstituert avdelingsdirektør i Unit.  

Digitale vitnemål må også kunne utveksles på tvers av landegrenser.  Slik datautveksling skjer allerede gjennom EMREX-samarbeidet der Vitnemålsportalen deler felles standarder med 8 land.

Institusjonene har ansvar for lagring

Arbeidsgruppen anbefaler at institusjonene har ansvar for langtidslagring av egne vitnemål. I tilfelle fusjoner, overtas ansvaret for langtidslagring av den sammenslåtte institusjonen. Vitnemål er et offentlig dokument. For å sikre tilgang også for utenlandske studenter bør det utvikles løsninger for varige brukerkontoer på tvers av institusjonene. Foreløpig gjelder løsningen nye vitnemål, men man har også planer for digitalisering av gamle vitnemål.

Lærestedene positive til forslaget

Arbeidsgruppen leverte sin rapport rundt årsskiftet, rapporten har nå vært ute på høring hos lærestedene. De 15 institusjonene som har gitt høringssvar er positive til forslaget og løsningen som foreslås. Lærestedene er blant annet opptatte av at løsningen må ivareta tilgjengelighet, varig og sikker lagring, ha felles løsninger for digital signatur, tilgjengeliggjøring av vitnemål gjennom Vitnemålsportalen og at løsningen i tillegg til bachelor- og mastergrad også må gjelde for doktorgrad og andre typer kvalifikasjoner. Flere peker også på at det i noen tilfeller fortsatt vil være behov for vitnemål på papir, og viktigheten av at løsningen sikrer at utenlandske statsborgere som tar utdanning i Norge får tilgang til sine vitnemål. 

Samarbeider allerede om datastandarder

Nasjonal arbeidsgruppe for digitalisering av vitnemål har bestått av Siv Marit Nordhagen (OsloMet), Linda Bø (UiA), Anette Knutsen (NTNU), Simon Friis Larsen (KRUS), Ottar Karsten Hoem (UiT), Jonny Roar Sundnes (UiO) og Geir Vangen (Unit). Nå starter arbeidet med utvikling av felles datastandarder. Jobben forenkles ved at utdanningsinstitusjonene allerede har et godt samarbeide på tvers av institusjonsgrenser og en rekke studieadministrative områder. Det gir gode forutsetninger for å sikre felles standarder for digitale vitnemål. 

Neste trinn i prosessen er at arbeidsgruppa jobber frem et mer gjennomarbeidet førsteutkast til digitale vitnemål i tett dialog med institusjonene. 

Sluttrapport fra Nasjonal arbeidsgruppe for digitalisering av vitnemål.


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter